Betydningen av å ha sosiale nettverk

Foto av mennesker ute vinter

Foto: Sidsel Andersen

Livskvalitet

Hva kjennetegner god livskvalitet? Mennesker er ikke like. Derfor vil ingrediensen i det som oppfattes som livskvalitet for den enkelte person være forskjellig. Vi opplever alle i vårt liv at det som gleder et menneske slett ikke trenger å glede en annen. Nettopp fordi vi som mennesker har ulike behov.

Å Komme frem til en felles definisjon om hva som er livskvalitet for den enkelte vil derfor være vanskelig, og er nærmest uoppnåelig. For å få en større enighet er der laget flere definisjoner. En av dem er beskrevet av Mastekaasa m.fl. (1988) som sier at enkeltindividers bevisste positive og negative, kognitive og følelsesmessige opplevelser handler om deres livskvalitet. Det er menneskets egen opplevelse som er avgjørende. Denne definisjonen legger vekt på den subjektive livskvaliteten.

Den objektive måten å se livskvalitet på handler mer om ytre faktorer som inntekt, egen bolig, jobb og så videre. Da HVPU-reformen trådte i kraft i 1991 var et av målene at alle voksne personer skulle bo i egen bolig og ikke i felles leilighet med andre. Vi har sett i undersøkelser som har blitt gjort at de fleste som bor i egen bolig er både stolte av å ha noe for seg selv og trives med en slik boform. Men den egne boligen vil ikke alltid være nok. Vi må også se på kvaliteten som personen opplever i sin egen bolig.

Livskvalitet innebærer også det å ha et sosialt nettverk. God kontakt med andre mennesker har stor betydning for vår helse. Det er viktig at vi som er ressurspersoner er bevisst på denne betydningen for mennesker med utviklingshemming. En studie gjort i 2004 viser at også personer med utviklingshemming er utsatt for ensomhet og/eller svake nettverk. Noe som lett kan føre til ensomhet, depresjon, stress og mindre sosial støtte. Noen kan selvfølgelig ha gode og stabile nettverk med varierte relasjoner, mens andre føler seg ensomme.