Betydningen av å ha sosiale nettverk

Foto av kvinne

Foto: Sidsel Andersen

Kompetanse

Når vi jobber sammen med utviklingshemmede er det viktig at vi er bevisste på at den enkelte skal ha en god livskvalitet. Vi må også være bevisste på at vi skal være med å bidra til at vedkommende kan erverve kompetanse for å mestre de utfordringer som er med på å skape den enkeltes livskvalitet. Generelt kan man si at aktivitet i seg selv er positivt og er med på å bringe mennesker inn i posisjoner der man vil kunne få positiv oppmerksomhet for sine handlinger. Men aktivitetene må bygge på hva som skaper god livskvalitet for dem enkelte. Økt kompetanse på ulike områder vil nødvendigvis ikke føre til et bedre nettverk. Men - det er en faktor som kan gi positiv virkning.

Kommunikasjon

Det å kunne kommunisere er viktig for å kunne påvirke omgivelser i form av å formidle og motta synspunkter fra andre. Kommunikasjon er en sentral kvalitet i nettverksarbeid. Tilrettelegging som tar sikte på å bedre kommunikasjonsevnen vil være et stort gode. Studier av utfordrende atferd hos mennesker med utviklingshemming viser ofte mangel på kommunikasjonskunnskaper som sentral årsak.

Rekreasjon

Dette er noe vi ofte opplever ved at vi innimellom slapper av, eller gjennom aktiviteter som vi liker. Dersom vi mangler interesser og mulighet for rekreasjon gjennom aktiviteter, kan hverdagen lett bli noe kjedelig. Derfor er det viktig at du som ressursperson er med å bidra til at tjenestemottaker tilegner seg kompetanse ut fra sine interesser. Enten som vedkommende kan utføre alene eller sammen med andre. Målet må alltid være bedring i livskvalitet.

Dagliglivets oppgaver

Det å kunne mestre mange av dagliglivets oppgaver vil være en fordel når vi skal bygge nettverk. Ferdigheter som skaper hygge både for den enkelte og for omgivelsene. Det kan for eksempel være at man serverer mat når noen kommer på besøk, og at det er koselig pyntet i omgivelsene. Men klarer man ikke dette må selvfølgelig andre hjelpe til. Det er heller ikke alt man må kunne klare alene i dette livet.

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse kommer vi tilbake til i et eget kapitel. Derfor nevnes det bare kort her. Alle mennesker har ulik atferd. Men hva er positiv atferd eller negativ? Det er vanskelig å svare på og kommer an på sammenhengen. Som tjenesteytere har vi heller ikke lov til å bestemme hva som er best for den utviklingshemmede ut fra de normer og regler som er våre egne

Mange ganger er det likevel viktig at vi tilbyr opplæring i sosiale ferdigheter som for mange vil gjøre det lettere å beholde eller for å etablere nettverk.

Kunnskap

Hva fortelles i avisene, på nyhetene osv. Dette er også kompetanse som vi ofte glemmer å fokusere på. Man kan lese noe sammen, se på noe sammen og tilegne seg det som skjer rundt omkring. Vi blir mer attraktive som samtalepartnere og har noe å snakke sammen om. Dette er sentralt i nettverksarbeid.