Nettverkskartlegging


Foto av en som husker på en huske i solnedgangen

Foto: White Ribbons

Nettverkets kvalitet

Skal vi kunne si noe om nettverket fungerer bra må vi se på forhold som sier noe om innhold i samhandling og relasjonene i nettverket.

Varighet i bekjentskap

Et relevant spørsmål er hvor lenge man har kjent de ulike nettverksmedlemmene. Gode relasjoner har oftest vart over en tid. Når et vennskap har vart over tid er det ikke alltid så viktig å treffes ofte. Vi har ofte sett at når mennesker med utviklingshemming flytter kan de trenge hjelp til å opprettholde kontakten med gamle venner. Nytt personale vet gjerne lite om tidligere vennskap, og kontakten kan i verste fall forsvinne. Igjen ser vi hvor viktig det er at vi kjenner noe til tjenestemottakers historie. Vi må alltid tilrettelegge for at personer ikke skal bli historieløse

Tenk om du mistet din taleevne, ikke hadde venner eller familie og ble lagt inn på sykehus. Tenk om ingen var interessert i deg som person med din historie, og at det bare ble laget til tiltak for at du skulle bli bedre til å snakke og at du fikk gjort de høyst nødvendige ting som det å få i deg mat og gå på toalettet. Hvordan ville du følt deg? Et menneske eller bare en ting?

Hyppighet

Spørsmålet her blir hvor ofte man har kontakt med de enkelte nettverksmedlemmene. Like viktig er det hvordan forholdet til dem er. Det kan ha noe å si for hvor ofte man treffer dem. For hyppige treff kan føre til slitasje. Mange med utviklingshemming har gjerne ikke muligheter for å kommunisere godt nok til å fortelle hvem de vil treffe og at de vil treffe dem. Du som ressursperson må være obs på dette og være med å tilrettelegge for at denne personen også får treffe mennesker som ikke er tjenesteytere.

Tilgjengelighet/avstand

Hvor tilgjengelig er tjenestemottakers nettverk? Hvor stor er avstanden mellom dem? Bor man så lang fra hverandre at man dermed ser hverandre svært sjelden? Den fysiske avstanden kan være et hinder for hvor ofte man treffes. Som tjenesteyter har du en viktig oppgave med å samarbeide med tjenestemottaker for at han/hun skal kunne opprettholde kontakten med nettverksmedlemmer som bor andre steder. Det kan være å ordne transport, ta en telefon, sende sms, reise på helgebesøk osv. Derfor er det viktig at tilgjengelighet og avstand blir kartlagt slik at man sammen kan tilrettelegge for å opprettholde nettverket.

Variasjon

Hvor stor variasjon er det mellom de enkelte nettverksmedlemmene? For eksempel kjønn, alder, utdanning, interesser osv. Det å ha et varier nettverk er viktig for å få tilgang på ulike ressurser.

Nettverkets mobiliserbarhet

Vil tjenestemottakers nettverk stille opp i en vanskelig situasjon? Dersom man setter opp et nettverkskart ut fra for eksempel «hvem kommer til meg når jeg er syk og trenger ekstra omsorg?» kan man få svært nyttig informasjon.

Arena

Med dette mener vi i hvilke aktiviteter (arenaer) treffer vi våre ulike nettverksmedlemmer. En slik oversikt kan være nyttig å lage for å få en oversikt og bli bevisstgjorte. De ulike arenaer har sine ulike normer og regler og vil kreve ulike ferdigheter av oss. I forbindelse med sosial ferdighetstrening er det viktig å kjenne til ulike normer og regler som gjelder på ulike arenaer.