Sosial kompetanse


Foto av kvinne

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hva er sosial kompetanse?

Undersøkelser viser at det kan være en klar sammenheng mellom mangel på sosial kompetanse og mobbing, ensomhet og aggresjon. Også hos mennesker med utviklingshemming. Her har man sett det tydeligst i forhold til utfordrende atferd.

For å si hva sosial kompetanse innebærer må man først definere begrepet sosiale ferdigheter og sosial utførelse. Gundersen og Moynahan (2006) definerer sosiale ferdigheter som:

Atferd som innebærer mestring av de sosiale krav som stilles i en gitt situasjon og som kan tilpasses i forhold til egne behov og omgivelsene sine reaksjoner.

Sosiale ferdigheter er ferdigheter som man bør kunne mestre i samspill med andre mennesker. Du vil se at det finnes ulike grader av det å mestre. Det kan være begynnende sosiale ferdigheter som for eksempel det å reise med buss. Den andre ytterlighet er avanserte ferdigheter som å takle egne følelser, hva kan være alternativ til det å bli sint og lignende.

Sosial utøvelse handler om at personer kan inneha de sosiale ferdighetene som forventes i ulike situasjoner, men av ulike grunner gjør personen ikke bruk av dem Det kan være at vedkommende ikke tror han/hun klarer det, er redd for å mislykkes og så videre.

Sosial kompetanse innebærer både sosiale ferdigheter og sosial utøvelse. Men det stanser ikke her. Begrepet er enda videre. Det å inneha sosial kompetanse er ikke bare knyttet til en enkelthendelse. Det innebærer et stort spekter av relasjonelle ferdigheter der man må se på hva som passer for den enkelte situasjon man til enhver tid befinner seg i. Du må tilpasse de ferdigheter du har lært og se hva som passer den enkelte situasjon. Det å være såkalt smidig handler om å tilpasse egen atferd til de ulike personer man omgås og til de ulike situasjoner man er i. Faktorer som vil påvirke er evnen til å forstå den situasjonen man er i, forståelse for roller man inntar, og det å kunne observere og ikke mint kunne tolke signaler for å kunne tilpasse seg den personen man samhandler med. Dette er avanserte ferdigheter/evner.

Det å inneha sosial kompetanse må ikke sees på som noe statisk ved en person. Det er et mønster av alternativer til våre handlinger som vi alltid vil kunne både utvide og forbedre. Sosial kompetanse har også en empatisk dimensjon. Empati vil si at man viser evne til å kunne forstå samhandlingspartners situasjon, samt at man klarer å skille dennes og egne følelser. Sosial kompetanse er kompetent atferd som skal være positiv for tjenestemottaker, positiv for samhandlingspartnere og skal i utgangspunktet være i tråd med samfunnets lover og verdier.

Det er ingen tvil at det å inneha sosiale ferdigheter er viktig. Men ut fra det du nå har lest ser du at sosial kompetanse innebærer mer enn konkrete sosiale ferdigheter. En grunnleggende filosofi i trening av sosial kompetanse er som følger:

Fokuser på det tjenestemottaker mestrer og hvilke ferdigheter man trenger for å bli enda mer kompetent.