Tros- og livssynsfrihet

Individuell plan

Individuell plan

Individuell plan er innført som et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige helse- og /eller omsorgstjenester, og trådte i kraft allerede i 2001 og 2004

Veilederen til individuell plan henviser til erfaringer som viser at det viktigste for tjenestemottakere er å bli lyttet til, bli møtt med respekt , tillit og oppmuntring, og ikke minst få hjelp til å se muligheter. Tjenestemottakerens ønsker og behov er basis for hele arbeidet med planen.

Når en individuell plan skal lages, skal alle livets sider, behov og ønsker komme fram. For å understreke at de åndelige sidene hører med til prosessen rundt en individuell plan, er forholdet til tros- og livssynsutøvelse og deltakelse i tros- og livssynssamfunn konkretisert i revidert utgave av Individuell plan 2007 – Veileder til forskrift om individuell plan.

«Tjenestemottakerens rett til medbestemmelse ved utforming av det tilbudet som skal gis er et sentralt prinsipp i sosial- og helselovgivningen.

I forbindelse med behandlingen av Ot. prop. Nr 54 (2002 - 2003) om lov om endringer til lov om sosiale tjenester, fattet Stortinget følgende vedtak: «Stortinget ber Regjeringen sikre at brukerrettighetene er en sentral del av arbeidet med forenkling og harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen». Dette innebærer at hensynet til tjenestemottakerens ønsker, synspunkter, ytrings- og trosfrihet skal stå sentralt. Jf Innst. S nr 150 (2006–07) side 46 der det går fram at tjenestemottakere må sikres å kunne utøve sin tro eller livssyn også på områder der det ytes omsorgstjenester. Prinsippet om brukermedvirkning er nedfelt i sosialtjenesteloven § 8-4, pasientrettighetsloven § 3-1 og kvalitetsforskriften § 3 første avsnitt. Se forskriftens § 4 om tjenestemottakerens rettigheter (vedlegg 1).I tillegg til å gi tjenestemottaker en individuell rettighet, gir individuell plan tjenestemottaker tilgang til et verktøy for samarbeid mellom ulike forvaltningsnivåer, etater og sektorer også utenfor helse- og sosialtjenestene. Utarbeiding av planen styres gjennom en planprosess der berørte instanser og tjenestenivåer deltar sammen med tjenestemottaker».

Også i veileder til forskrift om individuell plan 2010 s. 28 er tro og livssyn nevnt under nyttige stikkord ved kartlegging av behov for tjenester som tar utgangspunkt i brukerens mål.

Den som er ansvarlig for å lede prosessen for å utarbeide en Individuell plan, må forsikre seg om at brukers ønsker og behov i forhold til tros- og livssynsutøvelse kommer tydelig fram, og nedfelles i den individuelle planen. Der Individuell plan ikke foreligger, lages det en plan som viser hvordan vedkommende ønsker å delta, hvordan dette skal gjennomføres i praksis og hvem som har ansvaret gjennomføringen.

Eksempel på Årshjul der tros- og livssynsutøvelse er ivaretatt. Fra boka Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse. s.97-100

De kirkelige høgtider:
 • Advent: - Gjør leiligheten i stand til adventstid – julestjerna opphengt i vinduet, adventstake i vinduet, lilla lys i adventsstaken, lilla duk. - Baker tradisjonen tro følgende julekaker: Sjokoladesmåkaker, pepperkaker, pepperkaker og rundstykker. - Har tradisjon med å inviterer foreldre og søsken til adventsmiddag 3. søndag i advent. - Har tradisjon med å delta på lysmesse 2 søndag i advent i kirka, Luciamorgen i Storkirken den 13 desember og julekonsert i Bakke kirke 3. søndag i advent. - Pynter leiligheten til jul; julekrybba, julegardinene. Pynter juletreet lille julaften.

 • Julaften: - Feirer dagen sammen med familien – pleier å kommer hjem utpå på kvelden. 1. Juledag: - Deltar på julegudstjeneste i kirka 1. juledag. 2. Juledag: - Ser tradisjonen tro på døve - gudstjenesten på NRK 1 kl. 11.00. Faste: -Har fastebøsse hvor Synnøve legger på 20 kr hver dag.

 • Påske: - Pynter hjemmet sitt til påske. ( pynter leiligheten til påske bl.a. med gule lys, lager liten påskegrav.) - Deltar i påskerytmen i kirken. (Se egen oversikt. Jfr. samarbeid med diakonen.) - Inviterer venner på påskelam på påskeaften.

 • Vår: - Deltar på 8. mai gudstjenesten i kirken.

 • 17. mai: - Deltar på gudstjeneste i Storkirken etter barnetoget - salg av pølser og tilbehør.

 • Pinse: - Deltar på høgtidsgudstjenesten 1. pinsedag. - Deltar på friluftsgudstjeneste på «Storneset» 2. pinsedag kl. 12. (Ta med grillmat)

 • Sommer: - Deltar på leir i regi av organisasjonen Tro og lys.

 • Generelt: - Deltar ved den ukentlige søndagsgudstjeneste. Går til nattverd. Trenger ikke bistand

Månedshjulet:
 • Uke 22: Møtested kirken i Østsiden kirke onsdag kl. 18.00 Møte opp kl. 17.30 skal bære kors og tenne lys. Støttekontakten ansvarlig. Primærkontakt legger til rette. Kirkemøte på Kirkekroa fredag 17.00 – (serveres middag). Primærkontakten ansvarlig for transport.

 • Uke 23: Konsert tirsdag i kirka kl. 18.30. Skal delta i prosesjonen i kirka på søndag. Transport: drosje. Primærkontakten bestiller og forbereder.

 • Uke 24: Tur til Tro og lys på Ås lørdag – avreise kl. 13.00 Diakonen ansvarlig. Primærkontakten legger til rette.

 • Uke 25: Invitert til misjonsforeningen hos Magda Svendsen i Bjerkebveien 7d. kl. 18.00.Ta med gevinst, primærkontakten ansvarlig. Mannen til Magda er ansvarlig for transport.

Ukeshjulet:
 • Mandag: Intet spesielt program.

 • Tirsdag: (Koret EKKO. Avreise kl. 1755. Støttekontakten ansvarlig.?)

 • Onsdag: Møtested kirken kl. 18.00 – Storkirken. Støttekontakten ansvarlig. Skal være klar for henting kl. 17.15. Pent tøy – legges fram av primærkontakten.

 • Torsdag: (Besøk av Truls etter jobben. Lage middag sammen.)

 • Fredag: Kirkemøte på Kirkekroa – middag kl. 17.00. Primærkontakten ansvarlig for planlegging og transport.

 • Lørdag: Planlegge og motivere til søndagens gudstjeneste – gjør klærne klare og planlegge frokost. Tale positivt om morgendagens gudstjeneste. Primærkontakten ansvarlig.

 • Søndag: Avreise til kirken kl. 10.30. Kirkebilen henter. Primærkontakten legger til rette og passer tiden. Gudstjeneste i Storkirken kl. 11.00 Kirkekaffe. Skal være med foreldrene hjem til middag etter gudstjenesten. Husk å ha med turantrekk. Dagshjulet. Generell dagsrytme: Bruker bordvers/bordbønn ved starten av måltidene. Leser i andaktsboka etter frokost – ber for dagen. (trenger bistand.) Ber Fader vår før hun skal legge seg for å sove – (trenger bistand). Lytter på kristen musikk når hun skal slappe av Søndag: Vekkes kl. 09.00 – fortelles om dagens planer. Tar opp rundstykke fra frysen – legges i stekeovnen på svak varme. Går på badet - dusjer og vasker håret. Forberede frokosten - trenger bistand for å koke egg. Frokost normalt ca. 09.40. Rydde frokosten ca. 1010. Pusser tenner og gjør seg klar til å bli hentet av kirkebilen innen kl. 10.40. Primærkontakt ansvarlig for tidsskjema. Gudstjeneste kl. 11.00 – feires sammen med Bernt og Kari Olavesen. Kirkekaffe etter gudstjenesten. Skal til foreldrene på middag etter gudstjenesten. Ta med tur antrekk. Foreldrene er ansvarlig for transporten fra kirken og hjem på kvelden.

- Se også helsedirektoratets hefte: «Gjør det så enkelt som mulig» Tipshefte om Individuell plan. S. 20 – 21.(IS – 1544 Helsedirektoratet)

Når vedtatte og nedskrevne planer og avtaler ikke følges opp av tjenesteyter, må det skrives avvik med begrunnelse. Når de vedtatte planer og avtaler ikke overholdes, er dette like alvorlig som avvik på andre livsområder. Avviket må begrunnes og det må gjøres rede for at det ikke var mulig å gjennomføre de vedtatte planer og avtaler. Avvik gjennomgås av avdelingsleder, og tiltak for å kvalitetsskire gjennomføring tas.