Tros- og livssynsfrihet

Samarbeid med tro- og livssynssamfunn

Foto av kristen symbol

Samarbeid med tro- og livssynssamfunn

Vi er i Norge i dag et flerkulturelt samfunn hvor de forskjellige verdensreligionene er representert med menigheter og enheter. Den naturlige konsekvens av dette er at vi også møter mennesker med ulike religioner og livssynstilhørighet som tjenestemottakere. Fremdeles er de fleste av befolkningen medlemmer av Den Norske kirke (80,7 %) mens 9 % er medlemmer av et annet tros- eller livssynssamfunn.

For å kunne gi tjenestemottakere et fullverdig og godt tilbud må tjenesteyter sette seg inn i de viktigste sider ved tjenestemottakerens tro og livssyn. Her er tjenestemottaker og hans/hennes nærpersoner viktige kunnskapsformidlere. Når ønsket praksis er avklart vil neste skritt være kontakt med vedkommendes tro- og livssynssamfunn.

Det må etableres en dialog hvor det avklares hva tjenestemottaker ønsker å delta i, og hva slags bistand som er nødvendig for å kunne delta i fellesskapet. Det er nødvendig å være konkret i hvilke forventninger tjenesteyterne har til hva de selv og den enkelte forsamling kan bidra med.

De nærmeste pårørende vil ofte kunne formilde en kontakt mellom tjenesteyterne og representanter fra det aktuelle tros- og livssynssamfunn. Det kan variere mye fra sted til sted om hvorvidt de enkelte tros- eller livssynssamfunn er representert på de lokale steder.

Her er en oversikt over hvordan man kan finne fram til noen tros- og livssynssamfunn:

For menigheter innfor den norske kirke:

Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo N-0151
Tlf.: 23 08 12 00
Se www.kirken.no

For menigheter tilsluttet Norges kristne råd (de fleste kristne kirkesamfunn)

Rådhusgata 1-3
N-0151 Oslo
Telefon: +47 23 08 13 00
post@norkr.no
http://www.norgeskristnerad.no/

For menigheter og grupper/samfunn tilsluttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (de fleste ikke kristne tros- og livssynssamfunn)
Rådhusgt. 1-3
0151 Oslo
23 08 13 39/40 (tel) 23 08 13 01 (fax)
stl@trooglivssyn.no

Veiledningsmateriell: Kirkerådet har i samarbeid med Norges kristne og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn utviklet en veileder omhandlende inkludering av mennesker med utviklingshemming i tros- og livssynssamfunn. Materialet består av et veiledningshefte og brosjyremateriell.

Materialet ligger på prosjektets hjemmeside: www.deltakelse.no