Tros- og livssynsfrihet

Oppsummering

Foto av hender som holder bibel

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Oppsummering

Lovverket viser at alle som mottar omsorgstjenester fra det offentlige, har rett til å få nødvendig hjelp slik at en kan få reell mulighet til å utøve sin tro eller sitt livssyn etter eget ønske og egen vilje. Retten til å utøve sin tro eller sitt livssyn gjelder også for dem som mottar omsorgstjenester. Dette er godt dokumentert både i lovverk, i menneskerettighetene, i forskrift, i rundskriv og i offentlige føringer.

Det er viktig at de om utfører omsorgstjenester forsikrer seg om at tjenestemottakeren får nødvendig hjelp til å kunne utøve sin tro eller sitt livssyn, alene eller sammen med andre. Det er den enkeltes rett til å velge som må stå i sentrum for den hjelp som gis. De som leder omsorgstjenestene i kommunene har et særlig ansvar for at tjenesteyterne blir opplært i dette.

Å legge til rette for tros- og livssynsutøvelse handler ikke bare om retten til å ha og praktisere en tro eller et livssyn, men også om retten til å bli inkludert i tros- og livssynssamfunn på like vilkår som andre.