Tros- og livssynsfrihet

Ressurser

Foto av jente som ber

Foto: Danumurthi Mahendra

Ressurser

Referanser:
 • Andreassen, Bård A. og Ryan, Odd A. (red.) 1991 : Menneskerettigheter: En dokumentsamling. Oslo: Humanist forlag
 • Bjørnrå, Guneriussen og Sommerbakk,(red.) 2008: Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget
 • Dahle, Sølvi, Torgauten, Tor Ivar (red.) 2010: Utviklingshemming og tros- og livssynsutøvelse. Rettigheter og tilrettelegging
 • Ellingsen, Karl Elling, 2008 i SOR Rapport nr.6, side 16-22.
 • Ellingsen, Karl Elling (red.) 2007. Selvbestemmelse. Egne og andres valg og verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Ellingsen, Karl Elling, Jacobsen, Karl og Nicolaysen, Kari (red.) 2002: Sett og forstått. Alternativer til tvang og makt i møtet med utviklingshemmede. Oslo: Gyldendal
 • Helsedirektoratet 2008: Gjør det så enkelt som mulig – et tipshefte om Individuell plan.
 • Helsedirektoratet, rapport 2007: Vi vil, vi vil, men får vi det til – Levekår, tjenestetilbud og rettsikkerhet for personer med utviklingshemming.
 • Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv 1-6/2009: Rett til egen tros- og livssynsutøvelse.
 • Henriksen, B.Lenau 1992: Livskvalitet. Gad, København
 • Innst. S. nr. 150 (2006): Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om framtidas omsorgutforming (Mestring, muligheter og mening)
 • Kirkerådet, Norges kristne råd og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 2009 : Deltakelse og tilhørighet. Inkludering av mennesker med utviklingshemming i tros- og livssynssamfunn.
 • Kirkerådet, en uttalelse 15.11.2009..http://www.deltakelse.no: Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemming; Likeverd, inkludering, tilrettelegging.
 • Kirkerådet: «Som ringer i vann. Kirkens arbeid blant psykisk utviklingshemmede.»Rapport nr. 14, Oslo 1981
 • Lillehaug, Trine 1996: Kirkens møte med mennesker med psykisk utviklingshemming, i lys av HVPU-reformen. En kartlegging av perioden 1985-95.Teologisk fakultet, Universitet i Oslo
 • Luteberget, Laila.2008,i SOR Rapport nr.6, side 4-7.
 • Rammeplan for 3-årig sosionomutdanningen . Fastsatt 1.desember 2005. Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Rammeplan for vernepleierutdanningen. Fastsatt 1.desember 2005. Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Selbo, Aud. Bollingmo, Leif. Ellingsen, Karl Elling(red), 2005: Selvbestemmelse for tjenestenytere. Oslo: Gyldendal
 • Sosial og helsedirektoratet 2007: Veileder for individuell plan.
 • St. meld. nr. 47 (1989-90): Om gjennomføring av reformen for mennesker med psykisk utviklingshemning
 • Torgauten, Tor Ivar 2006: «Sammen skal vi bygge menighet» Oslo. Verbum forlag.
 • Vanier. Jean: Foredrag på Kirkemøtet Trondheim 1999: «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid.»