Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Rett til selvbestemmelse

Å få bestemme over sitt eget liv er en av de viktigste forutsetningene for en positiv utvikling og identitet. Alle tiltak må utformes og gjennomføres så langt råd er i samarbeid med den det angår. Utviklingshemningen kan for noen gjøre det vanskelig å foreta valg eller fullt ut se konsekvensene av forskjellige alternativer. Det er en viktig utfordring for tjenesteyterne å legge forholdene til rette, slik at tjenestemottakerne så langt som mulig kan foreta valg ut fra egne forutsetninger. Videre er det viktig å ha nær kontakt med eventuell verge/hjelpeverge og pårørende slik at disse kan bistå tjenestemottakeren.

Uhjemlet tvang: Vil si bruk av tvang, uten at lovreglene i kapittel 4A anvendes. Etter et landsomfattende tilsyn i 2005, ble det avdekket uhjemlet bruk av tvang overfor personer med utviklingshemning i 41 av de 53 kommunene som ble undersøkt.

En del av den uhjemlete tvangsbruken som foregår, omfatter blant annet tiltak som innebærer regulering/begrensning av tilgang på brukers egne eiendeler (penger, tilgang til mat, klær, godteri, tobakk, alkohol, toalettpapir og så videre).

Selv om du i beste mening nekter en som har utviklingshemning penger til godteri, røyk eller en hamburger, kan du ikke uten videre gjøre dette. Hvordan ville du selv reagert dersom noen ville bestemme over dine penger? For å begrense brukers eiendeler må det være fattet et vedtak om bruk av tvang i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Tiltak skal godkjennes av Fylkesmannen på forhånd, men først skal alternative tiltak prøves ut.

Forslag til andre løsninger kan være:

  • Gi tjenestemottaker innsikt/veiledning i egen økonomi: hvor mye penger har vedkommende til rådighet, hvor mye skal dekke faste utgifter og hvor mye som er igjen til lommepenger/ferie
  • Lage skriftlige avtaler om disponering av penger med tjenestemottaker
  • La tjenestemottaker få delta på kostholdskurs tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede

Rett til selvbestemmelse


Hvordan kan du som jobber med personer med utviklingshemning forebygge bruk av ulovlig tvang og makt? Bruk eksemplene som vist i videoen. Vurder lovligheten i det som gjøres og kom med forslag til andre løsninger i de tilfellene du mener det blir brukt ulovlig tvang.