Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a

1 januar 2009 trådte ett nytt kapittel i pasientrettighetsloven i kraft (fra 01.01.2012 ble navnet endret til Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a). Dette kapittelet skal sikre nødvendig helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg nødvendig somatisk helsehjelp. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A og Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 handler begge om tvang og makt, men det er viktig å kunne skille disse to lovene. For å anvende tvang og makt under Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 er et av kriteriene at man må ha en diagnose som psykisk utviklingshemmet. I Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a er det andre kriterier:

 • Over 16 år
 • Mangle samtykkekompetanse
 • Motsette seg nødvendig helsehjelp

Med samtykkekompetanse menes pasientens kompetanse til å ta avgjørelse i spørsmål om helsehjelp. Samtykkekompetansen må vurderes i det enkelte tilfellet og kan være forskjellig ut i fra hva man skal ta en avgjørelse på. Ett eksempel på dette kan være at en person kan være samtykkekompetent om sin tannhelse, men samme person trenger ikke være samtykkekompetent når det gjelder å avgjøre om han eller hun trenger en livsnødvendig mageoperasjon.

Før man vurderer bruk av tvang i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a, er det krav om at tillitsskapende tiltak skal være prøvd ut. Dette innebærer at helsepersonell skal forsøke å legge til rette for helsehjelpen uten å bruke tvang.

I arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemning vil vi i hovedsak komme til å anvende denne loven i forhold til når tjenestemottaker skal til lege eller tannlege, det vil da være lege/tannlege som skal ta en vurdering på om tjenestemottaker innfrir kriteriene for å anvende Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a dersom det er nødvendig.
En psykisk utviklingshemmet kvinne på 39 år med diagnosen Down syndrom har i det siste vegret seg for å spise maten sin. Personalet mistenker at hun har vondt i tennene sine. Dette er en utfordring, da denne damen er svært redd for å gå til tannlegen.

Hvordan vil dere gå frem i denne saken med tanke på Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a?

Har du fått økt:
 • kunnskap om Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
 • kunnskap om Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a
 • forståelse av rettsikkerhet
 • bevisstgjøring om tvang og makt
 • innsikt i andre løsninger og alternative tiltak til tvang og makt
 • refleksjon rundt faglig og etisk forsvarlighet
 • forståelse av retten til selvbestemmelse

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i e-posten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Trude Sundal og Hanne Østby

Foto:
 • Side “Tvang og makt”, Hanne Engelstoft Lund
 • Side “Vesentlig skade”, Hanne Engelstoft Lund
 • Side “Andre løsninger”, Hanne Engelstoft Lund
 • Side “Faglig og etisk forsvarlighet”, Hanne Engelstoft Lund
Redaktør:

Jarle Eknes

Billedredaktør:

Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:

Jarle Eknes

Innspill til kapittelteksten:

Kari Megrund