Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Ressurser

Handegård, Tina L. & Gjertsen, Hege. (2008). Kapittel 4A - en faglig revolusjon? Evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. NF-rapport nr. 1/2008

Kroken, Jørn (2008): For lite kunnskap om tvang og makt. Art. i fagtidsskriftet Fontene 5/2008.

Kroken, J. (2011). Bruk av tvang og makt. Sosialtjenesteloven kapittel 4A i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Mørch, W-T, Snoek, J. E & Syse A. (1998) Frivillighet og tvang i behandling av barn og ungdom. Ad notam Gyldendal.

Temanummer

Utvikling (2011). Rettssikkerhet, lov & etikk Nr. 1 2011

Nettressurser

Kapittel 4A. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, Lovdata: http://www.lovdata.no/all/tl-19911213-081-005.html

Sosial- og helsedirektoratet (2004). Lov om sosiale tjenester kapittel 4A - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning (rundskriv) 08/2004 http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-10_2004_1179a.pdf

E-læringskurs

Helsedirektoratet (2009). E-læringskurs om samtykke til helsehjelp. Kurset gir en innføring i reglene om samtykke til helsehjelp og vurdering av samtykkekompetanse. Kurset er beregnet på helsepersonell, og kan anvendes både som en introduksjon til temaet og som en oppfriskning av kunnskaper. Kurset tar om lag en time å gjennomføre og avsluttes med en frivillig test av kunnskapene. Kurset kan lastes ned her: http://samtykketilhelsehjelp.helsedir.no eller bestilles på CD fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet (2008). E-læringsprogram om pasientrettighetsloven kapittel 4 A.
Kurset kan brukes til opplæring av helsepersonell og andre som må kjenne til reglene om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Kurset er tilgjengelig for alle, og tar ca èn time å gjennomføre. Kurset kan lastes ned her http://pasientrettighetsloven.helsedir.no/ eller man kan bestille programmet på CD-rom fra Helsedirektoratet.

Masteroppgave

Elvegård, Kurt Idar Løkke (2009). Håndtering av utagering -ansattes oppfatning og opplevelse Masteroppgave i sosialt arbeid, NTNU, Trondheim.