Forebygging versus behandling og brannslukning

Min arbeidsplass

min_arbeidsplass
Min arbeidsplass.

Alle arbeidsplasser inneholder mange av de samme elementene som enten kan virke positivt eller negativt. Det vil alltid være ulike meninger som kan skape ulike konflikter eller være kime til løsninger i gruppen. Personalet har ulik bakgrunn og kompetanse, det vil alltid være ulike rammebetingelser fra tjenestested til tjenestested. Tjenestemottakere er også ulike, og vil stille forskjellige krav til oss.

Ledelsesstrukturen spiller også inn, sammen med de pårørendes krav og ønsker for hva som skal ligge til grunn i et godt samarbeid. Administrasjonens rolle som en støttefunksjon vil også i mange tilfeller være avgjørende for om man lykkes eller ikke.

I alle personalgrupper er det skepsis knyttet til nye ideer, og det er i mange tilfeller også sunt, slik at man ikke får organisasjoner som snur seg etter vinden, og ikke får jobbet over tid med de samme ideene. Faren er likevel at man kan få en arbeidsplass som står i stampe, og man får ikke den fornyelsen man er avhengig av for å oppnå trivsel på jobben. Verktøy som kan brukes for å møte utfordringene er først å fremst ærlighet, åpenhet og respekt for ulike synspunkter.
 

En måte å oppnå det på kan være å ha kontinuerlige diskusjoner om etiske spørsmål i personalgruppen. Bergen kommune startet høsten 2009 opp et opplegg for å skolere en rekke etikk veiledere, som fikk som oppgave å skape et engasjement for etiske dilemmaer på de ulike arbeidsplassene i helse og bistand. Engasjementet blir blant annet skapt ved hjelp av ulike spill, som også er med på å ufarliggjøre diskusjonene.

Kompetanseoppbygning står sentralt når det gjelder utvikling av arbeidsplassen. Det at ulike mennesker fra forskjellige arbeidsplasser kommer sammen på ulike videreutdanninger og kurs, er med på å påvirke arbeidstakerne, og gjør endringsarbeid mulig. Tanken om at videreutdanning skal komme fellesskapet til gode, og ikke bare være forbeholdt egen utvikling, er viktig. En presentasjon på et personalmøte kan være gode innfallsvinkler til å bruke en kompetanseheving aktivt.