Samhandling - om relasjoner

Kommunikasjonsvansker - en utfordring for begge parter

Illustrasjon: Gerd Altmann - Pixabay
Illustrasjon: Gerd Altmann - Pixabay

Kommunikasjon kommer av det latinske begrepet comminicare og betyr ”å gjøre felles”. Kommunikasjonsvansker må derfor betraktes som noe vi har sammen, og som vi må løse sammen. Vi utvikler og lærer kommunikasjon i samspillet med andre. Hvordan vi formidler eget budskap, og fortolker det som formidles til oss påvirkes av hele vårt erfaringsgrunnlag. Ved hjelp av talespråk, kroppsspråk, gester og tegn deler vi tanker, følelser, erfaringer, behov og ønsker med hverandre.

Vi velger tema, sender eget budskap og fortolker andre sitt budskap. Språkets form og innhold påvirkes av hvem som formidler det og i hvilken sammenheng det formidles i. Dette innebærer at det alltid vil ligge en utfordring i det å kommunisere med andre mennesker.

Utviklingshemming medfører nedsatt funksjonsevne når det gjelder oppmerksomhet, tenkning, hukommelse, og språkforståelse. Dette er sammensatte problemer som kan gjøre det vanskelig å lære seg og forstå det språket vi benytter.

Tilleggsdiagnoser som epilepsi, depresjon, tvangslidelse, autisme kan også medføre at utviklingshemmede ikke har overskudd eller mulighet til å delta aktivt på ulike samfunnsarenaer. Dette vil bidra til at utviklingshemmede ofte kommuniserer ut ifra et erfaringsgrunnlag som er svært forskjellig fra ditt.