Hendelser og reaksjoner

Familie- og nettverksrelasjoner


Kriser, ulykker og katastrofer kan medføre utfordringer i kommunikasjon, relasjon og samhold i familien. 

På grunn av at mennesker reagerer forskjellig, kan de enkelte familiemedlemmer over tid oppleve at de går i utakt i forhold til hverandres reaksjoner.

Det er ikke alle familier som klarer eller ønsker å være åpne overfor sine omgivelser om hva som har skjedd. 


Dersom fakta omkring et betydelig tap holdes skjult for noen i familien kan det påvirke samhold, indre dynamikk og muligheter til å bearbeide sorgen. Et dødsfall vil ofte påvirke rollene og relasjonene innad i familien. I en familie som er rammet av brå død kan man se at noen holder sorgen og fortvilelsen for seg selv. Familiemedlemmer kan også bli ekstra redde for at noe skal skje med de andre i familien. Uløste konflikter kan komme til overflaten og resultere i bebreidelser og gi økt skyldfølelse. Det kan være spesielt vanskelig å takle konflikter som springer ut av det forholdet man hadde til den som er død.

Barn og unge kan oppleve at foreldrenes omsorgsevne reduseres på grunn av foreldrenes reaksjoner og sorg. De kan oppleve å bli overlatt mer til seg selv og ha behov for støtte fra andre nære voksne. Dersom foreldre eller søsken dør eller blir alvorlig skadet, kan barn og unge endre atferd. I noen tilfeller kan man se at barn tar på seg arbeidsoppgaver i familien som egentlig tilfaller voksne. Menn og kvinner kan reagere forskjellig.

Typiske reaksjoner hos kvinner

  • sterkere følelsmessige reaksjoner enn menn. Ofte ses mer tristhet, angst, depresjon og skyldfølelse 
  • oftere kroppslige plager og problemer med søvn
  • bruker i større grad enn menn medikamenter for å dempe angst og for å få sove
  • kvinner bruker i større grad enn menn sitt sosiale nettverk

Typiske reaksjoner hos menn

  • engasjerer seg i arbeid og fysiske aktiviteter som en hjelp til å takle sorgen
  • blir opptatt av å ivareta familens økonomi i den tidligste delen av sorgprosessen
  • mer opptatt av å få konkret informasjon om det som har skjedd og er ofte fokusert på å finne løsninger 
  • menn kan i større grad enn kvinner ha fokus på aktiviteter som bidrar til å stenge av egne følelser knyttet til sorgen
  • deler i mindre grad følelser enn kvinner
  • ser ofte økt bruk av alkohol 

Hvis du vil vite mer om dette se Landsforeningen uventet barnedød

Sosiale nettverk