Hva er autismespekterforstyrrelse?

Språk og kommunikasjon

Tegnspråk. Tegnet for venner.
Illustrasjon: R.A. Olea, Flickr. (CC BY 2.0)

Vansker med språk og kommunikasjon

Språket vårt består av både verbalt og non-verbalt språk. Det anslås at det verbale språket utgjør ca. 30 % av kommunikasjonen, altså det vi sier - mens det nonverbale språket utgjør om lag 70 % (gester, ansiktsmimikk, tonefall o.l.). Personer med ASF har oftest vansker med å tolke og forstå nonverbalt språk eller det vi i dagligtale kaller kroppsspråk. De kan også feiltolke det verbale språket, altså det som sies eller formidles skriftlig, ved at de tolker og forstår kommunikasjonen bokstavelig, eller at de mistolker på bakgrunn av forsinket språkutvikling. I tillegg kan det for personer med ASF være utfordrende å “se” eller forstå sammenhengen mellom verbalt og nonverbalt språk.

Noen personer med ASF og utviklingshemming utvikler ikke språkferdigheter i tilstrekkelig grad til å få et fungerende talespråk. Problemene med dette er nært knyttet til grad av utviklingshemming.


[klikk på svaralternativene]

Alle som har autsimespekterforstyrrelse har

Nei, det har de ikke. Mange, men langt fra alle. Det finnes for eksempel fremtredende forskere, leger, ingeniører og advokater med autismespekterforstyrrelser. Men dette kurset handler ikke om dem. Dette kurset handler om dem som både har autismespekterforstyrrelse og utviklingshemming.

Ja, eller enda mer presist: Autismespekterforstyrrelse defineres som en utviklingsforstyrrelse.

Ja, det er definitivt riktig. Og det er et svært godt utgangspunkt for jobben du skal gjøre for personer med autismespekterforstyrrelser at du er klar over det.

Riktig. Behovet for utdanning og opplæring er absolutt ikke noe mindre hos denne gruppen.

Hva er autisme?

(engelsk tale, engelsk undertekst)