Hvordan gjøre seg kjent med brukerne?


Hva er viktig å vite om personen?

Spørsmålstegn, skrevet på mur
Foto:Bilal Kamoon, Flickr (CC BY 2.0)

Man må ikke tro man kan "alt" om ASF – særlig ikke hvis man bare har sett bare en eller noen få med diagnosen. Man må ha sett mange, og kjent dem i lengre tid, for å kunne si at man har erfaring, innsikt og forståelse av hva som kjennetegner diagnosen og hovedvanskene. Vi blir aldri utlærte, men gjør stadig nye erfaringer.

Her nevnes eksempler på noen sentrale tema der personalet, som skal gi tjenester til personer med ASF, bør få vite om:

 1. Hva er målsettingene for tiltakene for personen (jfr. individuell opplæringsplan og/eller individuell plan).
 2. Hvordan kan man kommunisere med personen?
  • Hvor avansert språk kan vi bruke?
  • Trengs det hjelpemidler som støtte for kommunikasjon eller for å lette forståelsen?
 3. Hvilke evner og ferdigheter har personen?
  • Er det påvist eller mistanke om redusert evnenivå, eventuelt utviklingshemning?
  • Har personen forståelsesvansker på visse områder?
  • Har personen spesifikke lærevansker?
 4. Hvilke interesser har vedkommende?
  • Hva liker han/hun å gjøre?
  • Kan noe av dette brukes som motivasjon for opplæring?
 5. Har personen forstyrrende atferd eller nevrologiske / motoriske funksjonsvansker, som kan hemme læring eller fungering i dagliglivet? Er det noe som hindrer ham/henne å ta i bruk eller praktisere de ferdighetene som er innlært?

Hvordan gjøre seg kjent med brukerne?

(video uten lyd)