Hvordan gjøre seg kjent med brukerne?


Kognitive og praktiske begrensninger

Foto av gutt som gjør lekser.
Foto: Tim Pierce, Flickr (CC BY 2.0)

Mange personer med ASF (særlig de med barneautisme) har eller kommer til å få tilleggsdiagnosen utviklingshemning. Det er også fullt mulig å ha ASF i kombinasjon med normalt evne- og språknivå (som ved for eksempel Asperger syndrom). Evnemessig funksjonsnivå varierer betydelig blant personer innen autismespekteret. Mange har en ujevn evneprofil, noe som betyr at man er god i enkelte ferdigheter og samtidig har vansker på andre områder. Mange har en relativ styrke i visuelle og praktiske ferdigheter, og fungerer relativt svakere i språklige ferdigheter eller abstrakte

En del personer med ASF har – til tross for normal eller høy intelligens – nedsatt selvstendighet eller evne til å ta vare på seg selv i dagliglivet (også kalt adaptive ferdigheter). Noen kan for eksempel ha vansker med personlig hygiene eller å kle seg passende etter vær, årstid eller situasjon. Mange har motoriske vansker som en begrensende faktor (for eksempel å kneppe knapper). Det er lurt å observere dette, for å få vite hva personen trenger hjelp til og eventuelt har behov for av trening på økt selvstendighet.

Eksekutive funksjonsvansker

Dette er ikke noen diagnose, men sees ofte som en tilleggsvanske ved ASF. Eksekutive funksjoner er overordnede og regulerende kontrollfunksjoner, som har å gjøre med evne til å ta initiativ og å foreta beslutninger og valg, foruten evne til å regulere eller styre oppmerksomheten mot sentrale aspekt ved en oppgave. Dette handler om evnen til å planlegge, organisere og utøve målrettede og hensiktsmessige handlinger, å regulere sin egen atferd til situasjonen. Vanskene kan komme til syne ved arbeid med oppgaver på skolen, lekser og i gjennomføringen av praktiske gjøremål. Vanskene har bakgrunn i en hjerneorganisk umodenhet og medfører behov for veiledning og tilrettelegging i oppgaver som er vanskelige.

Oppmerksomhetssvikt

Konsentrasjonsvansker og avledbarhet er hovedvanskene ved diagnosen ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder), også kalt "Forstyrrelse av Aktivitet og oppmerksomhet" eller "Hyperkinetisk forstyrrelse". Oppmerksomhetssvikt og konsentrasjonsvansker forekommer ofte også hos personer med ASF. I noen tilfeller har personen ved utredning i spesialisthelsetjenesten fått ADHD-diagnose i tillegg til ASF, dersom oppmerksomhetssvikt og høyt aktivitetsnivå er særlig fremtredende.

Mange har begrenset kapasitet i korttidsminne eller arbeidshukommelsen. De klarer ikke ta inn for mye informasjon på en gang (for eksempel lange beskjeder). Man må derfor begrense mengden informasjon som de presenteres for, for eksempel unngå lange beskjeder, og heller bruke korte, tydelige setninger som gjerne kan kombineres med visuelle hjelpemidler. Oppmerksomhetssvikt kan også skape problemer for personen under arbeid med oppgaver eller i undervisning. Man må da skjerme personen mot inntrykk utenfra som er forstyrrende og som han/hun blir avledet av.