Sensorisk belastning og hverdagsvansker

Vanskeområder

Planker.
Foto: Smerikal, Flickr (CC BY SA 2.0)

Selvregulering er et begrep som brukes om individets evne til å regulere ikke bare emosjoner og atferd, men også søvn, matinntak og opplevelser. Mennesker med autismespekterforstyrrelser (ASF) har generelt vansker med selvregulering. Negative opplevelser i utviklingsperioden kan påvirke evnen til selvregulering negativt. Tiltak for å styrke emosjonskontroll vil først og fremst omfatte bedring av kommunikasjonsferdigheter hos personen selv samt å skape trygghet i omgivelsene. Også anerkjennelse av personens egne forsøk på selvregulering er en forutsetning for bedring.

Sosiale og kognitive forståelsesvansker er en del av hverdagen hos mennesker med autisme, og kan skape stress og misforståelser. Sosial samhandling kan være krevende, selv om det tidligere har vært en utbredt misforståelse at mennesker med autisme trives best i sitt eget selskap. Tiltak overfor vanskene vil omfatte tilrettelegging, slik at personen selv får benyttet sine sterke sider. Nærpersoner kan støtte med å forklare og ”oversette” det som skjer i omgivelsene for å imøtekomme de kognitive vanskene.

Kommunikasjonsvansker henger sammen med forståelsesvansker. Personer med autisme har ofte et personlig og uvanlig språk, både verbalt og non-verbalt, noe som blir betegnet som en idiosynkratisk kommunikasjonsform. Mennesker med autisme er derfor avhengig av at omgivelsene kjenner til deres kommunikasjonsform for å kunne respondere adekvat og sørge for at personen med autisme blir forstått.

Sensorisk dysfunksjon er en vanske som forekommer særlig ofte hos mennesker med autisme, og som kan skape store problemer for personen selv og omgivelsene. Slike sansevansker kan lett overses hos mennesker med begrenset selvinnsikt og verbal uttrykksevne. Kunnskap om sensorisk dysfunksjon er derfor viktig for både familien, kommunale tjenesteytere og andre som tilbringer tid sammen med mennesker med autisme.

Kognitiv overbelastning er en betegnelse på at hjernen får for mange eller for vanskelige oppgaver. Personer med autisme er spesielt sårbare for kognitiv overbelastning fordi medfødt funksjonsnedsettelse gjør mange av hverdagens oppgaver krevende. Overbelastning oppstår gjerne fordi personen har hatt for krevende oppgaver over lang tid, fenomenet kan medføre funksjonsfall og utfordrende atferd.

Det er kjent at mennesker med autisme har utfordringer ved livsfaser som medfører store endringer. Det er knyttet til skolestart, overgang fra barneskole til ungdomsskole og senere til videregående skole. Også pubertet og overgang fra skole til tidlig voksenliv er en særlig vanskelig livsfase.