Menneskeverd og menneskerettigheter

Foto: Hanne Engelstoft

Fra fortielse til inkluderingsmål

Det skulle gå 58 år fra FN vedtok Menneskerettighetserklæringen til verdensorganisasjonen i 2006 enstemmig vedtok Konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonshemming. Denne konvensjonen skulle ”fremme, verge og sikre full og likeverdig rett til alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker med funksjonshemming og å fremme respekt for deres iboende verdighet”.

Konvensjonen ble vedtatt 2006, trådte i kraft 2008 og ble ratifisert av Norge i 2013. Ratifisering betyr at man påtar seg en folkerettslig forpliktelse til å etterleve konvensjonens bestemmelser.

Konvensjonen er en av åtte FN-konvensjoner, som til sammen utgjør FNs menneskerettsavtaler. At dette tok tid forstår du nok når du i kapittel 2 (Trekk fra utviklingshemmedes historie) kan lese hvor lang tid det tok før diskriminering av funksjonshemmede kom på den politiske dagsorden her til lands. En av vetaranene i Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon i Norge, Liv Arum, skriver følgende: