Menneskeverd og menneskerettigheter

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Menneskerettighetsbruddene

Krenkelsene av funksjonshemmede omfatter ulike områder av diskriminering som strider mot Menneskerettighetene.

  • Det er menneskerettsbrudd når utviklingshemmede ikke får de tjenestene og tilbudene de etter norsk lov har krav på. Retten til en rimelig andel av et lands velferd er nå ett av prinsippene i nyere menneskerettighetstenkning.
  • Det er menneskerettsbrudd når planleggingsansvarlige i kommunene og fylkeskommunene ignorer funksjonshemmedes behov når de planlegger det offentlige rom uten tilrettelegging
  • Det er menneskerettsbrudd når arbeidslivet stenger funksjonshemmede ute. Her er jo offentlige instanser de største synderne!
  • Retten til selvstendig og sosial tilværelse for mennesker som lever med funksjonshemning brytes når kronisk syke unge funksjonshemmede plasseres på sykehjem
  • Det er menneskerettighetsbrudd når retten til habilitering og rehabilitering forsømmes.
  • Det er menneskerettighetsbrudd og brudd mot Barnekonvensjonens § 23 dersom unge funksjonshemmede ikke får tilrettelagt undervisning slik Opplæringsloven tilsier det.
  • Det er høyst problematisk at kommuner som forsømmer tilrettelegging, eller som forskjellsbehandler funksjonshemmede eller som ikke bygger ut tilstrekkelig tilbud om boliger og dagsentra, ikke kan sanksjoneres, men får ture fram uten følger for de ansvarlige. Mange mener at den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (se kapittel 4) burde inneholde sterkere sanksjonsmuligheter ved slike forsømmelser.
  • Det er også høyst problematisk at fagfolk som arbeider med funksjonshemmede ikke får bygget nok kompetanse til å gjøre en god jobb. Dette e-læringskurset er et tiltak mot nettopp det!

Som tjenesteyter er det viktig at du kjenner til menneskerettighetenes prinsipper, både fordi du er en av dem som har et ansvar for å innfri rettighetene den enkelte bruker har, men også fordi du kan være en varsler når det skjer brudd på disse områdene.

Bøker

Galtung, Johan (2007). Menneskerettigheter - vestlige, universielle eller begge deler? Oslo; Humanist forlag.

Høstmælingen, Njål (2010). Hva er menneskerettigheter. Oslo; Universitetsforlaget.

Nettressurser

Lettlest versjon av Europeisk erklæring om barn og unge med utviklingshemning og deres familier NAKU / Verdens helseorganisasjon.

Informasjonsside om menneskerettigheter: «Den Norske menneskerettighetsportalen», Human Rights House Foundation.

Norsk senter for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Artikler

Skålholt, Rigmor (2010). FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. SOR Rapport nr 6, s. 40-43.