Tjenestetilbudet i dag

Foto: Fjellheimen Leirskole

1b. Helse- og omsorgstjenesteloven

Helse- og omsorgstjenesteloven gir kommunene plikt til å gi alle som oppholder seg i kommunen et tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester, jf. hol. § 3-1. Loven gir ikke pasienter og brukere rett til å få tildelt egen bolig, men et viktig formål med helse- og omsorgstjenesteloven er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, jf. hol. § 1-1 nr. 3. Det betyr at tjenestene fortrinnsvis skal ytes der tjenestemottaker bor, så langt dette er forsvarlig og i samsvar med personens eget ønske.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 sier imidlertid at kommunen skal medvirke til å skaffe bolig til de som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlige tilpasninger og hjelpe- og vernetiltak pga. beboernes alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, første ledd, gir en oversikt over hva de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal omfatte. Det er særlig tjenester etter nr. 6 bokstav a., b. og d. som er aktuelle å gi til hjemmeboende pasienter og brukere:

  1. helsetjenester i hjemmet
  2. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt. (Tilbudet skal kunne gis som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), jf. § 3-8)
  3. avlastningstiltak

Etter første ledd nr. 4 skal kommunen også tilby utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning til hjemmeboende.

Kommunen skal i tillegg kunne tilby øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner i form av legevakt, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste, jf. første ledd nr. 3.

Pasienter og brukeres rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen er hjemlet i pasient- og brukerettighetsloven § 2-1 a. Mange hjemmeboende pasienter og brukere med nedsatt funksjonsevne som følge av utviklingshemning vil være avhengig av slik bistand i det daglige og derfor ha rett til å få slike tjenester fra kommunen, men omfanget av hjelp fastsettes etter en individuell vurdering av den enkeltes behov og kommunens ressurser.

Tildeling av hjemmebaserte helse- og omsorgtjenester etter hol. § 3-2 første ledd nr. 6 skjer ikke automatisk, men ut fra søknad fra tjenestemottakeren selv, pårørende eller verge. Tildeling av tjenester som skal vare ut over to uker skjer gjennom et enkeltvedtak som fastsetter hvilke ytelser som skal gis, og i hvilket omfang (for eksempel antall timer bistand pr. uke). Saksbehandlingen skal følge forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, se hol. § 2-2. Dette gjelder også ved tildeling av personlig brukerstyrt assistanse etter hol. § 3-8. Det betyr bl.a. at vedtaket skal være skriftlig og begrunnet.

Helse- og omsorgstjenesteloven gir ikke detaljerte føringer for hvordan de hjemmebaserte helse- og omsorgstjenestene skal ytes overfor den enkelte pasient eller bruker. Loven stiller i stedet et overordnet krav til forsvarlighet, kvalitet og sikkerhet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, jf. hol. §§ 4-1 til 4-2 a. Forsvarlighetsnormen krever at det skal finnes rutiner for ulike arbeidsoppgaver, for samarbeid, informasjonsutveksling og dokumentasjon i den enkelte kommune og enkelte virksomhet. Kommunen skal sørge for at personellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, samt sikre at det finnes tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene til å ivareta kravet om kvalitet og sikkerhet. I hol. § 4-1 første ledd bokstav a. og b. står det at virksomheten skal tilrettelegges slik at den enkelte får et helhetlig, koordinert og verdig tilbud.

For å oppnå dette pålegges alle som yter tjenester etter loven å sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, se hol. § 4-2.

Pasienter og brukere har på sin side rett til å medvirke ved utformingen og gjennomføringen av helse- og omsorgstjenestene. Dette vil bli nærmere behandlet i del 2 av dette kapittelet. Retten til å få utarbeidet en individuell plan behandles i del 3.

Pasienter og brukere som er misfornøyd med tilbudet fra kommunen har klagerett til fylkesmannen i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Hvis personen ikke kan ivareta klageretten selv, kan pårørende eller verge klage på vegne av vedkommende. Klager som fremsettes muntlig overfor tjenesteyterne bør nedtegnes og videreformidles av disse, hvis det er tjenestemottakers ønske at klagen skal fremmes. Det må fremgå tydelig hva klagen gjelder – å beklage seg i generelle vendinger oppfyller ikke kravet til en formell klage.

For hjemmebaserte ytelser gjelder fortsatt forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., selv om disse lovene er opphevet og erstattet av helse- og omsorgstjenesteloven. Forskriftens betydning behandles i del 6. Se for øvrig også rundskriv I-5/2007 Aktiv omsorg fra HOD.

Selv om helse- og omsorgstjenesteloven langt på vei opphever skillet mellom hva som er «ren» helsehjelp og hva som er omsorgstjenester, er det fortsatt noen forskjeller av betydning mellom det som juridisk regnes som helsehjelp og andre ytelser. Se mer om dette under fordypningspunktet.

For den som mottar helse- og omsorgstjenester i egen bolig er nok ikke det viktigste spørsmålet om de tjenestene som ytes er helsehjelp eller omsorgstjenester i juridisk forstand. For den som skal søke om hjemmebaserte tjenester fra kommunen er det en stor fordel at de ulike tjenestene reguleres i en felles helse- og omsorgstjenestelov, og at de tilhørende pasient- og brukerrettighetene er samlet i pasient- og brukerrettighetsloven. Tilsvarende blir nå alle som yter kommunale helse- og omsorgstjenester regnet som helsepersonell i juridisk forstand, og helsepersonelloven får derfor betydning for hvilke krav som stilles til tjenesteyterne. Til sammen utgjør disse lovene et gjensidig system av rettigheter og plikter som skal ivareta den enkelte pasient og brukers behov på en helhetlig måte.

Ser vi nærmere på hol. § 3-2 første ledd nr. 6 trekker loven likevel et skille mellom a) helsetjenester i hjemmet og b) personlig assistanse i hjemmet. Dette bekreftes ved at loven bruker ulike betegnelser på tjenestemottakerne; pasient for de som mottar helsehjelp, og bruker for de som mottar tjenester som ikke er helsehjelp, jf. legaldefinisjonene av pasient og bruker i pbrl. § 1-3 bokstav a og f. Den som mottar tjenester i egen bolig kan ha behov for både helsehjelp og personlig assistanse. I juridisk forstand er da vedkommende pasient når det ytes helsehjelp, og bruker når det ytes andre former for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven. I praksis vil det selvfølgelig være vanskelig å trekke et skarpt skille mellom ytelsene; når skal for eksempel hjelp til tannpuss regnes som helsehjelp, og når er det personlig assistanse? Det gir ikke loven et klart svar på. Er det da noen grunn til å være opptatt av den juridiske forskjellen?

Når det gjelder de gjennomgående kravene til forsvarlighet, kvalitet og pasient- og brukersikkerhet i tjenesteytingen er skillet uten praktisk betydning. Den viktigste praktiske konsekvensen av skillet er at loven behandler retten til selvbestemmelse for pasienter og brukere ulikt. Pasienters rett til å samtykke til - eller nekte å motta - helsehjelp er nøye regulert i pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4. Disse bestemmelsene er ikke gjort gjeldende for andre former for tjenester, slik at det kan oppstå situasjoner hvor spørsmålet om tjenestemottakerens selvbestemmelsesrett må vurderes ut fra hva slags hjelp som ytes – skal vedkommende regnes som pasient eller bruker?

Dette betyr ikke at selvbestemmelsesretten kan settes til side. I forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven sies det at prinsippet om selvbestemmelse også må gjelde for tjenester som ikke er helsehjelp, og brukere og pasienter har den samme rett til å medvirke ved gjennomføringen av helse- og omsorgstjenester, jf. pbrl. § 3-1. Kravene til brukernes samtykkekompetanse er derimot ikke regulert på samme uttrykkelige måte som for pasienter, jf. pbrl. § 4-3. Dette skaper et uheldig skille i loven når det gjelder rettsstillingen for hjemmeboende brukere av omsorgstjenester som har nedsatt funksjonsevne pga. utviklingshemming. De risikerer å få sin selvbestemmelsesrett begrenset i mange av dagliglivets situasjoner på grunn av sin kognitive funksjonsnedsettelse og sitt store hjelpebehov.

I situasjoner hvor den hjemmeboende tjenestemottakeren motsetter seg tjenesteytingen er det derfor særlig viktig å avklare hvilken rettslig status ytelsen har, fordi dette får betydning for rekkevidden av selvbestemmelsesretten, og hvilke muligheter som finnes med hensyn til å yte hjelpen med tvang i særlige tilfeller. Tvungen somatisk helsehjelp kan unntaksvis gis til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen, hvis dette er nødvendig for å unngå vesentlig helseskade. Da må det først fattes et gyldig enkeltvedtak i henhold til pbrl. kapittel 4A. Tvungen personlig assistanse til brukere med nedsatt funksjonsevne som følge av utviklingshemning bare kan gis i særlige situasjoner, på bestemte vilkår, og etter et godkjent enkeltvedtak i henhold til særbestemmelsene i hol. kapittel 9.

Reglene om samtykke og medvirkning i pbrl. kapittel 4 vil du lære mer om i del 2 av denne modulen.

Helse- og omsorgsdepartementet har sagt at de ønsker en gjennomgang av samtykke- og tvangsbestemmelsene i de ulike lovene med tanke på å få til en større grad av samordning. Før dette skjer må de som yter tjenester forholde seg til at det finnes ulike regler for pasienter og brukeres rett til selvbestemmelse.

En annen forskjell som kan få betydning i enkeltsaker er at eventuelle skader som påføres pasienter når det ytes helsehjelp i egen bolig (for eksempel som følge av feilmedisinering eller svikt ved teknisk utstyr), kan gi grunnlag for erstatning i henhold til lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Skader som påføres bruker under ytelse av andre tjenester, for eksempel personlig brukerstyrt assistanse, faller ikke automatisk inn under pasientskadeloven. Alternativt må det da søkes erstatning etter andre regler.