Tjenestetilbudet i dag

Foto: Andreas Photography

2b. Samtykke til helsehjelp

For helsehjelp er hovedregelen i pbrl. § 4-1 at pasientens uttrykkelige eller stilltiende samtykke er nødvendig, unntatt i øyeblikkelig hjelp- situasjoner, som reguleres av hpl. § 7. Personer som har samtykkekompetanse har i utgangspunktet full selvbestemmelse med hensyn til om de ønsker å motta helsehjelp, selv om ytelsen er tildelt i egen bolig etter enkeltvedtak. Dette gjelder selv om manglende hjelp kan få skadelige konsekvenser for vedkommende. Hvis helsehjelp skal kunne ytes med tvang må hjelpen være nødvendig for å unngå vesentlig skade hos pasienten. I så fall skal det fattes et eget vedtak om dette i henhold til reglene i pbrl. kapittel 4A.

Når det gjelder helsehjelp til mennesker med nedsatt funksjonsevne som følge av utviklingshemning, er kravene til samtykkekompetanse bestemt av pbrl. § 4-3 annet ledd. Her stilles det strenge vilkår for å kunne frata pasienten kompetansen. Samtykkekompetansen bortfaller bare hvis det er åpenbart at vedkommende ikke er i stand til å forstå hva samtykket omfatter. Forståelsesmangelen må i tillegg være en direkte følge av den nedsatte kognitive funksjonsevnen som utviklingshemmingen medfører, og kan ikke skyldes andre forhold.

Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis, avhengig av hva saken gjelder. Samtykkekompetansen skal derfor vurderes konkret i hvert enkelte tilfelle. Pasienten skal i så stor utstrekning som mulig selv kunne samtykke til helsehjelp, selv om pasienten har fått oppnevnt verge eller er fratatt rettslig handleevne etter vergemålsloven. Etter pbrl. § 4-7 kan imidlertid vergen samtykke til helsehjelp på vegne av en pasient som er fratatt sin rettslige handleevne på det personlige området, så lenge pasienten ikke motsetter seg helsehjelpen. Pårørende har ikke den samme rett til å samtykke som vergen, men nærmeste pårørende (eller verge) kan medvirke ved gjennomføringen av helsehjelpen, jf. pbrl. § 3-1 tredje ledd.

Helsepersonell kan bestemme at det skal ytes somatisk helsehjelp overfor en pasient over 18 år som mangler samtykkekompetanse, så lenge dette vurderes å være i pasientens beste interesse, og vedkommende ikke motsetter seg hjelpen, se pbrl. § 4-6. For å kunne gi tvungen somatisk helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse og som motsetter seg hjelpen må det foreligge et enkeltvedtak i henhold til bestemmelsene i pbrl. kapittel 4A.

De øvrige vilkårene for tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A vil ikke bli behandlet i dette kurset. Se gjerne Helsedirektoratets ressursside om pbrl. kapittel 4 A.