Tjenestetilbudet i dag

4. Taushetsplikten

Helsepersonelloven stiller en rekke krav til tjenesteyternes yrkesutøvelse. Ut over taushetsplikten, som behandles i del 4a og 4b under, og plikten til å yte øyeblikkelig hjelp, skal noen av de andre her kort nevnes:

  • Forsvarlighetsnormen i hpl. § 4 retter seg både mot virksomheten og den enkelte tjenesteyter. De tjenester som ytes skal være i samsvar med de krav til faglig forvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan stilles ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Selv om dette kravet kan virke noe vagt, og kvalifikasjonene vil variere, må tjenesteytingen oppfylle visse minstekrav med hensyn til kvalitet, omfang og sikkerhet. Pasient- og brukersikkerheten er en viktig del av forsvarlighetsnormen. Tjenesteyterne må selv sørge for at de har de nødvendige kvalifikasjoner for å kunne utføre arbeidet, og skal samarbeide med annet kvalifisert personell hvis det er nødvendig.
  • Helsepersonelloven § 8 forbyr alle former for inntak eller påvirkning av rusmidler i arbeidstiden, og det er fastsatt i forskrift at forbudet gjelder i 8 timer før arbeidet påbegynnes.
  • Helsepersonelloven § 9 setter forbud mot å motta gaver el.l. fra pasient eller bruker når gaven har mer enn en ubetydelig verdi, se egen forskrift om dette.