Tjenestetilbudet i dag

Foto: Mikkel Hegna Eknes

4b. Begrensninger i taushetsplikten

Som nevnt på forrige side gjelder ikke taushetsplikten i den grad den som opplysningene angår samtykker til at de kan formidles. Et gyldig samtykke forutsetter at den som opplysningene gjelder har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal formidles og forstår konsekvensene av at taushetsplikten opphører. Et samtykke opphever ikke den ansattes plikt til å vurdere om det er forsvarlig at opplysningene blir formidlet. Formidling av personopplysninger i media krever særlig aktsomhet.

Voksne tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne som følge av utviklingshemning må forutsettes å ha samme rett til privatliv som alle andre. For den som er avhengig av hjelp til dagliglivets små og store gjøremål i sin egen bolig kan denne retten bli sterkt begrenset. Det er derfor viktig at tjenesteyterne ivaretar tjenestemottakerens personvern på en måte som ikke krenker privatlivet. Det er ikke nødvendig å videreformidle alt man får vite til kollegaer eller pårørende, selv om man har rett til å gjøre det.

I pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 3 er det gitt særskilte regler om pårørendes rett til å få informasjon om helsetilstand og helsehjelp når pasienten er mindreårig eller mangler samtykkekompetanse pga. demens eller utviklingshemning, s pbrl. §§ 3-1, 3-2 og 3-4. Disse rettighetene korresponderer med helsepersonellets plikt til å gi slik informasjon, s hpl. § 10. Helse- og omsorgstjenesteloven har ikke egne regler for pårørendes rett til informasjon ut over dette. Men hvis verge eller pårørende skal kunne medvirke i henhold til kvalitetsforskriftens § 3, må de selvfølgelig få den informasjonen som er nødvendig for å gjøre dette.

Noen eksempler på andre lovfestede unntak og begrensninger i taushetsplikten:

  • Taushetsbelagt informasjon kan gis til andre forvaltningsorganer eller nødetater for å forebygge fare for noens liv og helse i en akuttsituasjon, s § 12-1 tredje ledd og hpl. § 31.
  • Informasjon skal gis til politiet eller andre uten hinder av taushetsplikt når det er nødvendig for å avverge en alvorlig straffbar handling eller følgene av den, s straffeloven § 196.
  • Etter barnevernloven § 6-4 har helsepersonell plikt til å gi opplysninger til kommunal barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn under 18 år blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Opplysningsplikten overfor barnevernet står også i helsepersonelloven § 33. Barnevernet kan pålegge helsepersonell og offentlige myndigheter å utlevere taushetsbelagte opplysninger.
  • Helsepersonell som har grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade, har opplysningsplikt overfor helse- og omsorgstjenesten uhindret av taushetsplikt, se helsepersonelloven § 32.

Alle som yter helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere i deres egen bolig er pålagt å kjenne til taushetsplikten og overholde denne, uavhengig av om vedkommende har undertegnet en taushetserklæring. Taushetsplikten gjelder også etter at tjenesteyteren har sluttet i jobben, og selv om den som opplysningene angår er død.

Spørsmål om unntak fra taushetsplikt kan være kompliserte og fordre en kyndig juridisk vurdering. Det anbefales derfor at ansatte rådfører seg med sine overordnede hvis det oppstår tvil, og ikke videreformidler taushetsbelagte opplysninger før dette er avklart. I nødsituasjoner og saker der det er opplysningsplikt kan det gjøres unntak fra dette.

Grove brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller fengsel fra 1-3 år, s straffeloven §§ 209 og 210. I praksis skal det nok mye til før straffeansvar inntreffer. Det bør derfor ikke være straffetrusselen, men hensynet til å ivareta den grunnleggende og nødvendige tilliten mellom tjenesteytere og tjenestemottakere som motiverer tjenesteyterne til å være nøye med å overholde taushetsplikten. Uten denne grunnleggende tilliten er det vanskelig å yte helse- og omsorgstjenester på en forsvarlig måte.

Hvordan kan du og kollegene dine ivareta taushetsplikten på best mulig måte? Er det rutiner eller prosedyrer som bør endres eller forbedres? Lag et innspill til diskusjon på et fagmøte eller personalmøte.