Tjenestetilbudet i dag

6. Kvalitetsforskriftenes krav til tjenestetilbudet

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. legger føringer for kommunens gjennomføring av helse- og omsorgstjenester, uavhengig av hvor tjenesten utføres, se § 1. Forskriften skal bidra til å sikre at personer som mottar helse- og omsorgstjenester fra kommunen etter helse- og omsorgstjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov, med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel, se formålet i § 1.

Forskriftens krav omfatter mange av de temaene som er behandlet i dette kapittelet. Noen av kravene er tatt inn i helse- og omsorgstjenesteloven.

Forskriften pålegger kommunene å etablere et sett av skriftlige prosedyrer for å sikre at tjenesteytingen oppfyller visse kvalitetsnormer. Prosedyrene må forutsettes å inngå i et internt kvalitetskontrollsystem for den enkelte virksomhet og for helse- og omsorgstjenesten som helhet.

Forskriften § 3 første ledd nevner flere overordnede hensyn, prosedyrene skal sikre at:

 • Tjenestemottaker får riktige tjenester til riktig tid, eventuelt i henhold til individuell plan
 • Tilbudet skal være helhetlig, samordnet og fleksibelt
 • Tjenestemottaker, eventuelt også verge eller pårørende, medvirker ved utforming eller endring av tjenestetilbudet
 • Tjenestemottaker gis medbestemmelse i forbindelse med den daglige utførelsen av tjenenestene

I forskriftens § 3 andre ledd nevnes en rekke forhold som må oppfattes som kvalitetsindikatorer, dvs. at kvaliteten på tjenestene vil avhenge av hvordan disse behovene blir ivaretatt i den daglige tjenesteytingen:

 • Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet
 • Selvstendighet og styring av eget liv
 • Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til mat
 • Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet
 • Følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold
 • Mulighet for ro og skjermet privatliv
 • Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett)
 • Mulighet til selv å ivareta egenomsorg
 • En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
 • Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
 • Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
 • Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine behov
 • Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
 • Tilpasset hjelp ved av- og påkledning
 • Tilbud om eget rom ved langtidsopphold
 • Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

Kvalitetsforskriften fremhever hensynet til tjenestemottakers selvbestemmelse (selvstendighet og styring av eget liv) som en viktig kvalitetsindikator. Det skal utarbeides skriftlige prosedyrer for å ivareta tjenestemottakers rett til samtykke og medvirkning. Mulighet for ro og privatliv nevnes også. Her kommer blant annet taushetsplikten inn som et viktig moment.