Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hva er livskvalitet

Livskvalitet er et begrep som alle mennesker har et forhold til, og det betyr for de fleste det å ha det godt. Mangel på livskvalitet er de siste årene også blitt et begrep som er brukt til å forklare tilstanden etter at et menneske har lidd et tap. I intervjuer med de som opplever naturkatastrofer eller andre store ulykker, uttrykkes det at deres livskvalitet ikke lenger er den samme, altså at de opplever at de har fått en redusert livskvalitet .Økonomiske tap og tap av helse kan beskrives på samme måte. Livskvalitet kan vi da se på som en verdi som forbindes med det å ha det godt, og livskvalitet omfatter materiell standard (levekårene), helsemessige- og psykososiale forhold. Disse faktorene viser ulike sider av begrepet livskvalitet.