Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Foto: Sergio Pili

I andres hjem

Hva kan vi se etter når det gjelder å bruke begrepet livskvalitet som veiledende i arbeidet i andres hjem?

For å kunne svare på spørsmålet i overskriften, må vi gripe fatt i det vi kan gjøre noe med. Vi må se på begrepet livskvalitet fra en objektiv side og dele det inn i områder som kan være aktuelle når en arbeider i andres hjem. I det følgende skal vi ta utgangspunkt i fire områder eller dimensjoner, som omtales mye, innenfor feltet livskvalitet:

  • Sosial deltakelse
  • Verdsetting
  • Mestring
  • Selvbestemmelse

Det er ikke alltid lett å skille tydelig mellom disse fire områdene i praksis. Det er en nøye sammenheng mellom dem. Det vil vise seg i resten av dette kapittelet, men vi har likevel valgt å ta punkt for punkt her for å kunne tydeliggjøre en del spørsmål og problemstillinger. Disse fire områdene kan knyttes til mange situasjoner. I det følgende har vi forsøkt å knytte dem til noen situasjoner man kan møte i det daglige arbeidet.