Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Foto: Fjellheim leirskole

Selvbestemmelse

Alle mennesker setter pris på å ha innflytelse på eget liv. Selvbestemmelse kan ses på som et virkemiddel til å kunne stå fram som en egen person med egne meninger. Utøvelse av selvbestemmelse kan være alt fra å treffe de små dagligdagse avgjørelser til å ta de store valg som gjelder ens egen fremtid. Innledningsvis må det også understrekes at alle over 18 år er myndige. Lovverket gir ikke lenger anledning til generelt å umyndiggjøre mennesker med utviklingshemming.

NOU 1991:20 Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming sier at

For at dette skal bli en realitet, betyr det at alle mennesker må trenes i det å ta valg og å lære at et hvert valg har konsekvenser. Det er hevdet at et menneske som ikke får bestemme over sitt eget liv, står i fare for å bli tillagt gruppevilkår, de individuelle trekk forsvinner. Kapittel 1 i dette kurset viser at mennesker med utviklingshemming er for ulike til at de skal tillegges gruppevilkår. NOU 1991:20 påpeker også:

Det må selvsagt sies at ikke alle har samme kapasitet til å ta de store avgjørelser, men det må være en målsetting å respektere de valg som treffes innenfor de rammer den utviklingshemmete har kapasitet til og på den måten vise respekt for de valg som treffes. Det gjelder ikke minst i de dagligdagse sakene.

Hvilken holdning viser den ansatte i dette tilfellet? Hva ville du ha gjort? Respektert valget til Truls uansett om han hadde godt av fysisk aktivitet eller ikke?

Det er svært lett å reagere slik den ansatte gjør her. Det er planer å holde seg til, og den ansatte har også et liv utenom arbeidsplassen. Truls ønsker å gjøre noe annet enn det som står på planen. Situasjonen Truls er oppe i her, er ikke ulik den alle mennesker kan oppleve. Det kan være fristende å sette seg foran TV og se en populær serie fremfor å gå en tur ut.

De fleste ville automatisk vente å bli respektert for sitt valg, men Truls blir det ikke, selv om hans valg, ifølge seerstatistikken, vil være det de fleste ville velge. Truls må følge «timeplanen». Slik er det ikke vanlig å ha det for voksne mennesker

Ta en titt på dette klippet hentet fra filmen «Kabal i Hjerter»:

Vi har tidligere møtt Kåre Morten og May Britt. De samler flasker i Bergen sentrum, og var på den tid filmen ble spilt inn, et kjent og akseptert trekk i bybildet. Mor synes nok at flaskesamlingen deres er over grensen for det man kan akseptere, men for May Britt og Kåre Morten gir dette frihet og en opplevelse av å være sin egen herre, samtidig som de opplever at folk på gaten smiler og nikker til dem. Hvordan vurderer du mors reaksjon, og hvordan tror du selv du ville ha reagert i hennes sted?

I forbindelse med arbeid i andres hjem, kan det tenkes tilfeller der det må gjøres valg som har konsekvenser en person med utviklingshemming ikke har forutsetninger til å vurdere de negative eller skadelige konsekvensene av. I slike tilfeller må det være riktig å gripe inn og ikke godta valget som gjøres. Men i et slikt tilfelle må en gå fram med respekt, slik at den andre ikke føler seg overkjørt.

Har du opplevd å måtte gjøre noe som var stikk i strid med ønsket til den du arbeider hos fordi du så at ønsket ville gå ut over ham selv eller andre?

Er livskvalitet det samme for alle?

I dette kapittelet er livskvalitet vurdert ut fra i hvilken grad en person opplever sosial deltakelse, mestring, verdsetting og selvbestemmelse.

Gjennom henvisningene til Solum ovenfor, er det tydelig at Solum ikke tenker seg en spesiell form for livskvalitet for mennesker med utviklingshemming. Man må ta utgangspunkt i det generelle og så tilpasse til situasjonen. Dette er vel den eneste muligheten dersom man skal nå målsettingen om et samfunn for alle. Det vi har gått ut fra i dette kapittelet, er at livskvalitet er grunnleggende det samme for alle, men for at mennesker med utviklingshemming skal kunne oppleve sosial deltakelse, verdsetting, mestring og selvbestemmelse, kreves det en bevisst tilrettelegging og holdning fra de som arbeider hos dem. Det vil si at mennesker med utviklingshemming har de samme grunnleggende behov som alle andre.

Dette er en forståelse av livskvalitet som peker på at en må begynne med det en har felles som mennesker, i stedet for å ta utgangspunkt i det spesielle.