Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Holdninger

Gjennom det som er skrevet i dette kapittel kommer det fram at det å tenke på livskvalitet som et grunnlag for å handle og treffe avgjørelser, ikke bare krever en viss kunnskap, men også bestemte holdninger hos de som arbeider i andres hjem. For det første går det tydelig fram av de eksemplene det er vist til, at man må respektere den en arbeider hos, og hans eller hennes ønsker, så langt det er forsvarlig ut fra sikkerhet og helse. En må ha respekt for annerledesheten og være villig til å se saken fra den annens synsvinkel. Video-klippene i dette kapittel viser også eksempler på at kroppsspråket kan formidle et budskap. Det er ikke nok bare å tenke over ordvalget.

Det går også fram at lydhørhet og ydmykhet overfor den en arbeider hos, er holdninger som er nødvendig dersom en skal legge til rette for høy grad av opplevd livskvalitet. Det er ikke alltid sikkert at den en arbeider hos, kan uttrykke seg gjennom ord. Da er det viktig å heller kunne se og prøve seg fram til hva som er ønsket.

Hvordan vil du karakterisere Hege Anettes oppfatning av seg selv? Hege Anette opplever respekt og positive holdninger fra andre. Derfor kan hun også godta det hun selv kaller annerledesheten hos seg selv. Hun har felles oppfatning av det å være respektert for den en er med det Hanne fortalte om i kapittelet «Hva er utviklingshemming». Avslutningsvis tar vi med et siste møte med Kåre Morten fra filmen «Kabal i hjerter»:

  • Askheim, O. P. (2003). Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeidet med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Norsk forlag.
  • Bjørnrå, T. H. (2008). Selvbestemmelse og hjelp til selvbestemmelse. I: Bjørnrå, T. m.fl. (2008) Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Ellingsen, K. E. (red.) (2007). Selvbestemmelse. Egne valg og andres verdier. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Askheim, O. P. (2003). Fra normalisering til empowerment. Ideologier og praksis i arbeidet med funksjonshemmede. Oslo: Gyldendal Norsk forlag.
  • Bjørnrå, T. H. (2008). Selvbestemmelse og hjelp til selvbestemmelse. I: Bjørnrå, T. m.fl. (2008) Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Lysvik, L. S. (2008). Bestemmelse og medbestemmelse. I: Bjørnrå, T. m.fl. (2008) Utviklingshemming, autonomi og avhengighet. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Munthe-Kaas, B. og Rasmussen, L.G. (2009). Veien fram til egen bolig. Oslo: Norsk Forbund for Utviklingshemmede. (I denne boka er det ni ulike personer som forteller om det å få egen bolig og det å leve der. Det kan være et godt utgangspunkt for en diskusjon på arbeidsplassen å finne fram til en av de ni personene som har en del likhetstrekk med noen dere arbeider hos. Diskuter deretter hvordan dere kan beskrive livskvaliteten til den personen dere velger ut fra de kriteriene som er lagt til grunn i dette kapittel: Sosial deltaking, mestring, verdsetting og selvbestemmelse).
  • Solum, E. (1993). Normalisering. Grunnlag og mål for omsorg. Oslo: ad Notam Gyldendal A/S
  • Sæthre, J. (2008). Læring og livskvalitet. Bergen: Fagbokforlaget. (Her er kap.4 av interesse. Det inneholder en mer utfyllende framstilling av det som er tatt med i dette kurset).
  • Sæthre, J. (2010) Livskvalitet – et mulig grunnlag for å legge til rette for og å evaluere (spesial)undervisning i en inkluderende skole. I: Reindal, S.M. og Hausstätter, R.S. (2010) Spesialpedagogikk og etikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Kabal i hjerter er en fantastisk film som gjerne bør ses i sin helhet.