Fra fødsel til grav - livsløpet, fasene og overgangene

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Livsfasene - overgangene

Det er vanskelig å finne generelle og allmenngyldige inndelinger av de ulike livsfasene. Vårt grunnleggende perspektiv er at utviklingshemmede gjennomgår de samme fasene som andre mennesker, men at tempoet og varigheten av de ulike fasene vil variere i større grad enn for andre.

For mer generell kunnskap om utvikling anbefales studier av utviklingspsykologiske teorier (som f.eks. Piaget, Erikson, Freud og andre).

Vår inndeling følger den samme inndelingen som de store milepælene i samfunnet; barnehage, skole, arbeid, familie, alderdom og pensjonisttilværelse. Vi gir en kortfattet oversikt over de ulike spesielle sidene ved det å være utviklingshemmet, men lager ingen uttømmende liste over de mange og spesielle behov for oppfølging og/eller behandling som kan gjøre seg gjeldende.