Fra fødsel til grav - livsløpet, fasene og overgangene

Foto: Steve Wall

Alderdom

Alderdommen kan begynne tidligere enn for befolkningen ellers. Dette kan være svært tydelig og uttalt når det gjelder personer med Downs syndrom. Som for andre eldre kan funksjonsfallet komme raskt, og det blir ofte synligere raskt fordi mange utviklingshemmede har et begrenset ferdighetsrepertoar i utgangspunktet.

I mange tilfeller kan man oppleve at et fall i praktiske dagligdagse funksjoner og ferdigheter gir seg utslag i merkelig atferd. Dette kan tenkes å ha sammenheng at kommunikasjonsferdighetene er begrensede og at det derfor er vanskelig og frustrerende å ikke klare å gi uttrykk for endringene som den utviklingshemmede selv opplever gjennom fallet i funksjonsnivå.

Det finnes tallrike eksempler på eldre utviklingshemmede som mister energien og blir sosialt isolerte når den generelle helsetilstanden forverres. Fortvilelse og sterke katastrofereaksjoner kan forekomme, og det medfører ofte tilbaketrekking og utvikling av depresjon. De grunnleggende kognitive funksjonene svekkes, og evnen til sosial tilpasning kan bli merkbart dårligere.

Forebygging – håndtering

De helsemessige faktorene er et viktig arbeidsområde i arbeidet med eldre utviklingshemmede. Mange tilstander forbundet med utviklingshemming har en overhyppighet av både somatiske og psykologiske sykdommer, og et sterkt og tett fokus på den enkeltes helse er særdeles viktig – både for å forebygge og behandle symptomer som måtte oppstå. Fysisk aktivitet og personlig trivsel med et sosialt liv er sentrale faktorer for å ivareta den eldre utviklingshemmedes helse.