Konflikthåndtering

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Samarbeid

Når du arbeider i andres hjem, sammen med andre tjenesteytere, pårørende og brukere, er det nødvendig å samarbeide til tross for utfordringer, uenigheter og motsetninger som oppstår underveis. Gode metoder og forståelse av dynamikken i samhandling og konflikthåndtering gjør samarbeidet mindre utsatt.

Konflikter som håndteres på en god måte kan bidra til bedre kvalitet på tjenestetilbudet, og til positiv utvikling både for samarbeidet og på det personlige plan.

Konflikter som ikke løses går ut over kommunikasjon og samarbeid, og tapper partene for energi og krefter. Da er det vanskelig å gi brukeren god hjelp.

Som en del av hjelpeapparatet har vi et ekstra ansvar for å møte vanskelige situasjoner på en best mulig måte, og unngå at konflikter eskalerer. Som hjelpere har vi et ansvar og en etisk forpliktelse som brukerne ikke har. Det hører med til profesjonaliteten å kunne stå i konflikter, ha saklig kontroll over sine følelser og unngå at anklager og urimeligheter blir utgangspunkt for direkte og indirekte motangrep. Å mestre dette er ikke så selvsagt i praksis. Det som er en profesjonell selvfølgelighet er samtidig en stor menneskelig utfordring. Kapittelet vil inneholde en del teori og praktiske eksempler for å belyse teorien. Ved å ha kunnskap om konflikter og utvikling av konflikter vil man stå bedre rustet til å møte dem på en konstruktiv måte.

Kunnskap og refleksjon rundt dette temaet kan være til hjelp for å kjenne igjen faresignalene og snu en negativ utvikling i en vanskelig situasjon man er i. Det vil gjøre det enklere å finne mer hensiktsmessige reaksjonsmønstre i vanskelige situasjoner, hvor man kanskje ellers ville reagert mer spontant og konfliktopptrappende. En forutsetning vil være at du gjenkjenner faresignalene og erkjenner at det foreligger en konflikt.