Konflikthåndtering

Foto: PressOne

Årsaker til konflikt

Det kan være mange årsaker til konflikt. Ofte kan man ikke si at noen har rett og noen tar feil. Det dreier seg heller om utfordringer knyttet til valg av verdimessig, faglig og ressursmessig karakter. Hver av partene opplever sin del av virkeligheten, og det kan være vanskelig å se hele bildet. Det er likevel noen situasjoner som er mer utfordrende enn andre.

Vi skal se litt nærmere på noen forhold som er med på å gjøre hjelpeapparatet rundt brukere med behov for langvarige og sammensatte tjenester særlig konfliktutsatt:

Krav til samarbeid og brukermedvirkning

Det er mange som skal yte bistand. Pårørende spiller ofte en viktig rolle for brukeren, i tillegg til de mange ansatte i hjelpeapparatet. De som skal hjelpe må forholde seg til hverandre, kommunisere og gi hverandre informasjon. Samarbeid og samhandling er et nødvendig grunnlag for at tjenestetilbudet skal bli godt. Brukermedvirkning er viktig, men det kan også være delte meninger om hvordan medvirkning skal ivaretas. Store krav til samarbeid gir også større muligheter for at konflikter oppstår.

Avhengighet

Pårørende er avhengige av hjelpeapparatet for å få oppfylt grunnleggende behov for sine nærmeste. At pårørende kan føle seg maktesløse i møte med et hjelpeapparat de er avhengige av, er opplagt. Men også tjenesteytere kan føle avmakt i forhold til å bli utsatt for kritikk de ikke føler de har ansvar for eller mulighet til å imøtegå. Når pårørende er avhengige av hjelpeapparatet og tjenesteyterne har plikt til å hjelpe, kan de ikke gå hver til sitt, men er nødt til å fortsette å forholde seg til hverandre. Også innad i hjelpeapparatet vil en tjenesteyter ofte være avhengig av en annen for å få utført jobben sin.

Store utfordringer og begrenset med ressurser

Hjelpeapparatet har begrenset med ressurser til fordeling. Det kan være områder med manglende kompetanse, stor turnover og uavklarte forventninger til ansvar og roller som kan slite både på den enkelte og på samarbeidet. Det kan sette deg som tjenesteyter i en vanskelig posisjon, både i forhold til brukere og pårørende, og i forholdet mellom deg og dine kollegaer.

Vansker med å ta den andres perspektiv

Når du arbeider i andres hjem vil det ofte være med voksne brukere. Du vil møte pårørende som har vært utsatt for langvarige belastninger med å skulle dekke familiens omsorgsbehov. De kan være preget av tidligere, dårlige erfaringer. I tillegg kan det være vanskelig for dem å oppleve at deres rolle og påvirkningsmulighet reduseres, spesielt når brukeren fyller 18 år. Vanskelige situasjoner gjør noe med mennesker. Følelser som avmakt, bekymring og utmattelse setter preg på ens væremåte, og det er fare for å oppfatte andre som vanskelige, og/eller selv bli stemplet som en vanskelig person. Det kan bli vanskelig å ta den andres perspektiv.

Destruktive kommunikasjonsmønstre

Pårørende som er bekymret for om barnet deres er godt nok ivaretatt, kan ha en opplevelse av å ikke bli hørt. Dette til tross for at de enda har mye verdifull kunnskap om sitt barns behov. Hjelpeapparatet på sin side kan oppleve at pårørende er kritiske til alt de gjør, og at det å ta dem med på råd eller gi dem informasjon skaper uro og blir til mer skade enn gagn for brukeren. En kan komme inn i en sirkel hvor de pårørende blir mer pågående og kritiske, mens hjelpeapparatet blir mindre meddelsomme og involverende.