Konflikthåndtering

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Bistand til konflikthåndtering

Hvis konflikten har fått utvikle seg, er det vanskeligere å komme ut av situasjonen på egenhånd. Partene vil lettere kunne bli fanget av konflikten, og det ene fører det andre med seg. Utfordringene kan være så store, og angrepene føles så truende at det blir vanskelig å forholde seg saklig og rasjonell. Da er det viktig å be om hjelp.

Mekling er en frivillig og fortrolig prosess der en upartisk tredjeperson hjelper partene til å komme fram til en gjensidig akseptabel løsning på konflikten. Mekler bistår partene og leder prosessen, men det er partene selv som finner fram til løsninger og tar avgjørelse i saken. Gjennom meklingsprosessen får partene hjelp til å gjenopprette dialogen. Det er derfor særlig egnet innenfor dette feltet, hvor partene skal ha et forhold til hverandre også etter at konflikten er løst.

Klagebehandling kan være et viktig alternativ og supplement til mekling En avgjørelse fra fylkesmannen kan bidra rettslig avklaring, og gi et handlingsrom hvis en part ikke er motivert til å løse konflikten.. At domstol eller fylkesmann tar stilling til en klagesak vil imidlertid ofte bare løse en liten del av en sammensatt konflikt, og kan gjøre det videre samarbeidet vanskeligere. Dersom det er mulig å få bistand til mekling, vil det være en form som i mange tilfeller vil sørge for at tjenestetilbudet til brukeren, samt situasjonen for dem som prøver å hjelpe, blir best mulig.