Stress og søvnvansker

Søvnvansker hos personer med autisme

Tvillingbabyer sover.
Foto: Donnie Ray Jones, Flickr (CC BY 2.0)

Personer med ASF (autisme) kan ha de samme typer søvnforstyrrelser som andre. Den vanligste søvnforstyrrelsen hos er insomni . Forskning på søvnforstyrrelser hos personer med autisme har i hovedsak vært gjort på barn og unge. Derfor vet vi i dag relativt mye om søvnforstyrrelser i denne aldersgruppen. Når det gjelder voksne personer med autisme er kunnskapsgrunnlaget langt svakere. Et annet kjennetegn ved forskningen på søvnforstyrrelser hos personer med autisme er mangelen på studier som strekker seg over lengre tid, såkalte longitudinelle studier. Derfor vet man også mindre sikkert hva som er årsaken til søvnvansker i denne gruppen.

Barn med ASF sover mindre enn barn i den generelle befolkningen. Fra de er om lag 2,5 år gamle sover barn med ASF 30 minutter mindre enn andre barn og forskjellen holder seg gjennom hele oppveksten. Ofte er problemene knytte til legging og innsovning. Mange foreldre forteller også at barnet ikke roer seg uten at en av foreldrene sover med barnet, såkalt samsoving. Oppvåkning nattetid og for tidlig oppvåkning er også hyppig beskrevet hos disse barna. De samme problemene er også kjente hos voksne med ASF og utviklingshemning, selv om det er gjort langt mindre forskning på dette i denne gruppen.

En norsk studie undersøkte søvnforstyrrelser hos 27 personer i alderen 15 til 25 år med høytfungerende autisme og asperger syndrom (Øyen & Bjorvatn, 2005). I denne studien ble det funnet til dels svært høy forekomst av søvnforstyrrelser, opptil 80%, ved såkalte aktigraf-målinger. Det vil si at man har registrert og analysert søvnen med bruk av et objektivt måleinstrument. Paradoksalt nok ble det i samme studien rapportert relativt få subjektive søvnplager, til tross for både lengre innsovningstid og tiden som ble tilbrakt sovende i sengen (søvneffektivitet) var lavere enn det som er anbefalt. Når det i slike tilfeller blir rapportert lite problemer med søvnighet på dagtid, kan dette tolkes som søvnbehovet er tilfredsstilt. Om dette betyr at personer i denne gruppen generelt tåler mindre søvn, om de har høyere terskel for å rapportere plager med søvnighet på dagtid eller om utvalget som ble studert (27 personer i alderen 15-25 år) ikke er representative for gruppen generelt er det ikke mulig å konkludere med. Flere av foreldrene som deltok i denne studien fortalte om søvnvansker hos disse unge voksne mens de var i barneårene.