Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Rettigheter etter arbeidsmiljøloven

I Norge har vi et velregulert arbeidsliv, der lover, forskrifter og avtaler sikrer arbeidstakere og arbeidsgivere rettigheter og gir dem plikter. Alle arbeidstakere og arbeidsgivere i norsk arbeidsliv er forpliktet av slike lover og avtaler. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) er en generell lov som gjelder alle i et ansettelsesforhold, enten de er ledere eller arbeidstakere. Loven gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. Det betyr at alle kommunale og private tjenester som inngår i tjenestetilbudene til mennesker med utviklingshemning er omfattet av denne loven.

Loven omhandler rettigheter og plikter knyttet til arbeidet og arbeidsmiljøet. Den sier at arbeidsmiljø er «summen av de fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker den enkeltes arbeidssituasjon, og er mer enn fysiske forhold som støy, belysning, klima og sittestillinger.» Det psykososiale arbeidsmiljøet er ofte svært viktig i den type tjenesteyting du er i. Vaktordninger, omgangstone kollegaer i mellom, respekt for ulik fagkompetanse, trygghet i ansettelsesforholdet og trivselsfremmende tiltak for de ansatte er eksempler på forhold som inngår i det psykososiale arbeidsmiljøet.

I denne delen av kurset skal vi ha mest fokus på rettighetene du som arbeidstaker har etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det kan allikevel være fornuftig å sette seg inn i formålet med loven, da den innledende paragrafen gir et samlet bilde av lovens innhold.

Lovens formål er uttrykt slik i §1-1:

  1. å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet
  2. å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,
  3. å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,
  4. å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,
  5. å bidra til et inkluderende arbeidsliv.