Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Når en annens hjem blir din arbeidsplass

Mange av boligene for mennesker med utviklingshemning er dine og dine kollegaers arbeidsplass. Det kan variere hvor lenge dere er i boligen om gangen og hvor ofte dere er der. Det kan også være meget varierende hjelpebehov. Noen trenger bare et besøk og litt oppmuntring til å klare hverdagens gjøremål selv, mens andre kan ha omfattende hjelpebehov over lang tid og med intens innsats.

Uansett omfang og intensitet må utgangspunktet være at du skal respektere boligen som den andres hjem. Du har rollene som tjenesteyter og gjest. Og du er for all del ikke formynder og institusjonsbestyrer. Retten til privatliv for de som bor der står helt sentralt i vår kulturs verdigrunnlag, og denne retten påvirker den rollen du skal ha.

I egen bolig kan man velge selv å ha det skinnende reint eller å ta det grøvste med en støvsuger. I egen bolig kan man legge fra seg tøyet der det passer en best. I egen bolig kan man invitere andre. Det var meningen med hele ansvarsreformen at også mennesker med utviklingshemning i størst mulig grad skulle få styre eget liv i egen bolig. Dette forutsetter at medarbeidere som yter tjenester under hjemmebesøk i prinsippet skal bidra til å realisere denne retten til privatliv.

Det krever:

  • Forståelse for at retten privatliv er viktig for alle
  • Respekt for intimitetsgrenser
  • Ydmykhet
  • God kommunikasjon og dialogorientert problemløsning når interessene til beboeren og dine egne interesser som tjenesteyter kolliderer

Se på Fagforbundets etiske retningslinjer på neste side. Tenk etter og vurder om det er andre etiske prinsipper i disse retningslinjene enn de fire som er nevnt ovenfor som du trenger for å realisere brukers rettigheter og behov.