Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Etiske retningslinjer

Vi møter bruker, pasient og pårørende
 • Med respekt for hvert menneskes iboende verdighet.
 • Med høy faglig kvalitet.
 • Ved å sette brukerens og pasientens interesser og ståsted i fokus.
 • Med vennlighet, respekt og omtanke.
 • Med respekt for privatsfæren.
 • Ved å støtte brukerens rett til medvirkning og egne valg.
 • Med kjennskap til og ansvar for begrensninger i egen kompetansen.
 • Ved å melde fra hvis vi oppdager uverdige og uforsvarlige forhold.
 • Med å overholde taushetsplikten.
Vi samarbeider på jobben
 • Ved å vise interesse og respekt for hverandres kompetanse og funksjon.
 • Ved å bidra til et godt, tverrfaglig samarbeid.
 • Ved å bidra til et trygt, utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Ved å dele kunnskap og erfaring.
 • Ved å gi støtte og hjelp i vanskelige situasjoner.