Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Trivsel

Beboeres trivsel øker om du trives. Sammenhengen her handler om at du kan være blid og opplagt når du skal besøke en bolig der du trives når du utfører oppgavene dine, mens du kan være tverr og formell om du føler at du bare må gjøre din plikt. Slik sett er det å skape et godt og trivelig arbeidsmiljø i den eller de boligene du arbeider i en god investering for godt faglig arbeid.

Derfor skal vi her gå inn på hvordan rettighetene og pliktene dine etter arbeidsmiljøloven kan være nyttige redskaper for å skape slike gode betingelser som gir overføringseffekt på din relasjon til beboerne.

I kapittel 2, § 2-3 om Arbeidstakers medvirkningsplikt heter det blant annet:

(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

(2) Arbeidstaker skal:

  1. bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,
  2. straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,
  3. avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse,
  4. sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,
  5. melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,

Arbeidsgiveren, i vårt tilfelle som regel kommunen, har ansvaret for å tilrettelegge arbeidssituasjonen på en forsvarlig måte med hensyn til verneutstyr for å forhindre skader, ulykker og utilbørlig belastninger.

Å arbeide i andres hjem innebærer at tjenesteyteren skal ivareta mange av brukerens behov. Det kan handle om praktisk bistand, pleie, omsorg samt å veilede for å fremme en best mulig livssituasjon for bruker. Dessuten skal du som arbeidstaker ivareta egen sikkerhet og arbeidsmiljø.

Verneutstyret det ofte er snakk om er stellefrakker og hansker til bruk ved personlig hygiene. Tekniske hjelpemidler en også del av det skadeforebyggende arbeidet etter loven. Det kan handle om løfteutstyr dersom du arbeider med en bruker som også er bevegelseshemmet. Dersom brukeren er forflytningshemmet vil det være aktuelt med hevbar- og senkbar seng, personløfter etc. Det må tas en vurdering i den enkelte situasjon om hvorvidt smittevernutstyr er relevant i forhold til smittefare for egen del og fare for å transportere smitte til andre brukere av tjenesten. Dette er områder som ofte skaper debatt i tjenesteapparatet, fordi noen opplever at bruk av slikt verneutstyr og tekniske hjelpemidler i for stor grad gir boligen et institusjonspreg.

Er det en rettighet å ha en lav dobbeltseng eller vannseng, når man samtidig om natten må ha hjelp med inkontinentutstyr?

Arbeidsgiveren skal sørge for at nødvendig utstyr er tilgjengelig. Det kan handle om utstyr og hjelpemidler til renhold, personlig hygiene etc. Det er tjenestemottaker som er søker på tekniske hjelpemidler. Brukeren eller dennes fullmektig (for eksempel verge) skal i samarbeid med ledelsen avtale hvilke hjelpemidler og tekniske innretninger det er behov for. Tjenesteavtalen og vedtak som fattes i forbindelse med oppstart av bistand i hjemmet gir mulighet for gode faglige og praktiske vurderinger.

Når man får til en god kommunikasjon mellom mottaker, dennes fullmektig og tjenesteyter under utarbeidelsen av tjenesteavtalen og i senere samarbeidsmøter, vil dette kunne gi gode resultater som alle er fornøyd med, og som derfor vil kunne forebygge senere misnøye, uenighet og interessekonflikter mellom partene.