Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

HMS-arbeidet er omtalt i § 3-1 der vi blant annet finner følgende krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid:

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

  1. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
  2. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
  3. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen
  4. under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
  5. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov
  6. sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær

HMS arbeidet er etter loven gitt stor prioritet, men kan være krevende å følge opp i hjemmebaserte omsorgstjenester der den ansatte farter fra bolig til bolig. Arbeidstakere skal gis betingelser til å mestre påkjenninger i arbeidet uten at det medfører sykdom eller fravær fra jobben. Fysiske og kjemiske omstendigheter kan virke inn og psykiske faktorer er også viktige når man ønsker å forebygge ulykker og skader. Det er særlig satt fokus på kjemiske og helsefarlige stoffer.

Ordet ergonomi har gresk opprinnelse og betyr «læren om arbeidet». Viktige prinsipper innen ergonomi er: Arbeidsstillinger, arbeidsform, organisering av arbeidet og psykososialt arbeidsmiljø. Å legge til rette for et korrekt fysisk (ergonomisk) arbeidsmiljø kan gi utfordringer når man arbeider i en privat sfære som et hjem. På den ene siden kan beboeren med sin rett til privatliv innrette og innrede sin egen bolig etter eget ønske. På den annen side skal tjenesteyterens behov for å utføre tjenestene på en god og forsvarlig måte ivaretas. Her kan det til tider oppstå situasjoner der interessene er vanskelige å forene.