Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøbetingelser

De fysiske arbeidsmiljøbetingelsene skal sikre mulighet til å bruke tekniske og praktiske hjelpemidler til renhold og personlig pleie. Videre er lysforholdene i boligen en viktig faktor dersom arbeidstaker oppholder seg der over mange timer.

Godt arbeidslys gir mindre tretthet og sikrer nøyaktighet i gjøremål som krever dette. Kjemiske faktorer som er til skade for arbeidstaker er oftest knyttet til at en del tjenestebrukere røyker i sitt eget hjem. Personer som mottar tjenester i hjemmet kan ikke pålegges røykeavholdenhet, men som arbeidstaker har du likevel krav på et arbeidsmiljø uten forurensning.

De fleste arbeidsgivere løser dette problemet ved at enkelte (gjerne de som selv røyker) frivillig tar på seg oppgaver i disse hjemmene. Det kan forsøkes å inngå avtale med bruker om ikke å røyke mens arbeidstaker er i hjemmet og å avtale utlufting før besøket. Det er også mulig å montere ventilerende vifte ved røykeplassen inne, men dette er kun aktuelt dersom brukeren samtykker til dette og innser at andre har behov for skjerming.

Et godt psykososialt arbeidsmiljø for den som arbeider i annens hjem, er nesten umulig å få til uten at kommunikasjonen er god og partene ser hverandres likeverd i samspillet. Når du jobber der andre bor kommer du nært inn på den private sfære. Tjenesteyter bør derfor ha et avklart og bevisst forhold til sin profesjonalitet i arbeidet. Ikke minst er det viktig å være bevisst på forskjellen mellom å være personlig og privat.

Etter loven skal det foretas systematisk gjennomgang av arbeidsmiljøet. En slik lovpålagt gjennomgang har arbeidsgiver, arbeidstaker og verneombudet ansvar for. Ved tjenester i hjemmene vil det si en rapportering av arbeidstakeres situasjon. Arbeidstaker plikter å melde fra om hendelser som kan være en trussel for helse- miljø- og sikkerheten. Det skal finnes egne rutiner og utarbeidede skjemaer for dette. Er du som arbeidstaker usikker på saker og problemstillinger, bør du ta dette opp med leder og verneombud.