Å arbeide i andres hjem - om plikter og rettigheter knyttet til arbeidsmiljøet

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Det psykososiale miljøet

Kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet kan som nevnt i første rekke oppfylles gjennom dialog med brukeren.

I Arbeidsmiljølovens § 4-3 heter det dessuten:

  1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
  5. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

Arbeidsmiljøloven har en egen bestemmelse om krav til fravær av trakassering, vold og trusler. Det er imidlertid vanskelig å unngå en del utfordrende atferd hos mennesker med ulike atferdsforstyrrelser. Forebyggende miljøretta tiltak vil kunne dempe frekvensen av slik atferd, men fra tid til annen blir ansatte utsatt for dette i noen grad. Arbeidsgiver har plikt til å gi ansatte kunnskap i, og opplæring om hvordan du kan unngå slike hendelser og hvordan du kan avverge skader.

På arbeidssteder der vold og trusler forekommer, skal det foreligge egne rutiner for melding om hendelsene. Arbeidstaker og arbeidsgiver er ansvarlig for å underrette arbeidstilsynet om hendelsene. Dersom en arbeidstaker kommer i en situasjon der det skal meldes om yrkesskade, er det vesentlig at melde- og varslingsrutinene blir ivaretatt på en riktig måte.

Dette viser at den rammen og de prosedyrene som Arbeidsmiljøloven omtaler, kan være svært nyttige redskaper for å forene interessene til beboeren og interessene til tjenesteyterne.

Men i møte med hverdagens små og store behovskollisjoner – og særlig i tilfeller med farlig atferd – kan ikke alt finne sin løsning gjennom juridiske tiltak. Faglig dyktighet, god kommunikasjon, relasjonskompetanse og gode etiske holdninger må også til i arbeidet i andres hjem.

Anbefalte bøker
Artikler på nettet
Nettressurser
Du har nå vært gjennom hele kursets innhold. Du kan gå videre til kursets avsluttende prøve. Dersom du består denne (75% riktig) kan du laste ned kursbevis fra «Min side».