Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Begreper

Ordsky

Psykisk utviklingshemning

Diagnosen psykisk utviklingshemning er en betegnelse på intellektuell og praktisk fungering under normalområdet, og sier ingen ting om årsaken til lav fungering. Man finner langt større variasjon i væremåte og fungering innen denne gruppen enn man finner i ”normalbefolkningen”.

Personer med utviklingshemning er en uensartet gruppe hvor undergrupper har felles kjennetegn, for eksempel ved autismespekterforstyrrelse og Down syndrom eller Fragilt X. Hovedsymptomer ved utviklingshemning er intellektuell fungering under gjennomsnittet, definert som intelligenskvotient målt til 70 eller under. Det må også foreligge vesentlige avvik innen adaptive ferdigheter i dagliglivets funksjon for å kunne gi diagnosen. Psykisk utviklingshemning klassifiseres vanligvis i fire nivåer; lett, moderat, alvorlig og dyp.

Autismespekterforstyrrelse

Autisme forstås i dag som en livslang og gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Autisme omfatter tre hovedgrupper av symptomer: sosial fungering, markert nedsatt kommunikativ fungering, både verbalt og ikke-verbalt, og et repetitivt og stereotypt tanke- og atferdsmønster. Forekomsten av utviklingshemning blant personer med autisme er estimert til omkring 80 prosent. Dette estimatet er imidlertid noe usikkert. Nyere studier peker mot at forekomsten av personer med Asperger syndrom er høyere enn tidligere antatt. Væremåte og symptomenes fremtredelsesformer varierer sterkt i autismebefolkningen, og selv om kjernesymptomene er felles for gruppen, vil vanskene innebære så stor variasjon at utredning av autismespekterforstyrrelse kan være svært vanskelig hos mennesker med utviklingshemning, spesielt vurderinger av autisme kontra for eksempel schizofreni eller angstlidelser.

Psykisk lidelse

Hovedbegrepet i dette kurset er psykisk lidelse. Eldre betegnelser på kognitive og emosjonelle vansker har vært psykisk sykdom, psykiatrisk sykdom, og enda eldre og på folkemunne har psykisk lidelse vært kalt ”galskap” og ”nervesykdom”. Psykisk lidelse er en fellesbetegnelse på en gruppe lidelser som i første rekke rammer tenkning og følelser. Også kroppslige funksjoner rammes. Ved mer alvorlig depresjon kan eksempelvis klienten oppleve kraftløshet, treg fordøyelse eller seksuell dysfunksjon. Psykiske lidelser omfatter psykoser, stemningslidelser, angst- og belastningslidelser, og atferdsforstyrrelser. I dette kurset tar vi for oss et utvalg av de mest sentrale psykiske lidelsene.

Hva er en psykisk lidelse?

Ikke helt riktig. Følelser, tanker og kropp er påvirket av psykisk lidelse. For eksempel er det ved depresjon vanlig med treg mage og nedsatt seksuell lyst, i tillegg til gledesløshet og negative tanker.

Riktig :-)

I de fleste tilfeller vil man ha vansker med jobb og familieliv hvis man har en psykisk lidelse, men det behøver ikke være slik. Noen mennesker har psykiske lidelser som for eksempel fobier eller tvangslidelse, eller lettere depresjoner, samtidig som de langt på vei mestrer jobb, skole eller andre oppgaver.