Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Idiosynkratisk kommunikasjon og atypiske symptomer

To personer der du ser hendene til den ene skarp og hele den andre personen uskarpt
Foto:

Idiosynkrasi (fra gresk idio = egen og syn = sammen og krasia = blanding) er en betegnelse som i psykiatrisk sammenheng brukes om særegen og personlig bruk av ord eller gester hos personer med schizofreni eller autismespekterforstyrrelse. Slike idiosynkrasier gir seg utslag i at tegn på psykisk lidelse kan bli feiltolket eller oversett. Symptomene vil fremstå som atypiske (uvanlige).

For eksempel pleier en godt voksen mann med moderat – alvorlig utviklingshemning og barneautisme ofte å si ”reise med trikken” når han er urolig, og utagering mot gjenstander eller personer kan forekomme.

Etter en kartlegging ble det avdekket at denne mannen tidligere hadde hatt ubehagelige opplevelser med trikketurer. Etter hvert brukte han ”reise med trikken” synonymt med ”jeg er veldig redd” – en idiosynkrasi.