Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Faser og episoder

Just Jefa
Foto: Just Jefa

Personer med psykisk lidelse opplever sine plager svært forskjellig, fra ubehag som ved subkliniske tilstander, til meget sterke symptomer, som ved en akutt psykotisk tilstand. Subkliniske symptomer er en betegnelse på symptomer som ikke er sterke nok til å kvalifisere for en diagnose eller bli definert som sykdom, og som i de fleste tilfellene ikke medfører behov for behandling av spesialist.

En person som har psykiske plager, vil kunne oppleve at symptomene kommer tilbake etter en symptomfri periode. Symptombildet vil kunne svinge såpass sterkt at det er snakk om faser. I psykiatrisk fagspråk blir en fase (tidsavgrenset periode) med sterke symptomer over et visst nivå som påvirker personen så sterkt at daglig fungering påvirkes markert negativt, kalt en episode. Slike svingninger i symptombildet gjør at funksjonsnivået til personen vil variere sammen med symptomer på den psykiske lidelsen.