Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Psykososiale behandlingsformer

Smilende jente i rullestol
Foto:

Mennesker med alvorlig utviklingshemming som ikke kan fortelle om sine opplevelser og vansker, mangler fremdeles adekvate tjenester fra psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

Kunnskap om intervensjoner omfatter fremdeles for det meste studier foretatt i grupper av personer med utviklingshemning som har deltatt i medikamentstudier. Forskning på psykososiale intervensjoner er svært sparsom.

Psykososial behandling omfatter typer behandling som avgrenser seg fra biologiske behandlingsformer ved psykisk lidelse som medikamenter, lysbehandling, elektrosjokkbehandling etc. Hovedformer for psykososial behandling innen psykisk helsevern er miljøbehandling, samtalebehandling individuelt eller i gruppe, samt nettverksarbeid hvor familien er en sentral aktør.

Kompleksiteten ved fremtredelsesformene, utredning og behandling av psykisk lidelse hos utviklingshemmede krever tverrfaglig innsats.

En kombinasjon av psykososiale og medikamentelle behandlingsformer vil være svært vanlig for utviklingshemmede som utvikler psykisk lidelse. Nyere studier påpeker at personer med utviklingshemning og alvorlig psykisk lidelse (psykose) ofte vil profitere på innleggelse i psykiatrisk sykehus.

Artikler fra SOR Rapport: Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemning - Den organisatoriske utfordringen Psykiske lidelser hos mennesker med utviklingshemning - De faglige utfordringene Bakken, TL og Sageng, H (2013). Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning – den kliniske hverdagen. SOR Rapport. 3, 44-53. Bakken, TL og Sageng, H (2012). Spesialisert psykiatrisk døgnbehandling for personer med utviklingshemning: Fordeler og ulemper. SOR Rapport. 6, 28-39.