Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Miljøbehandling

Foto: Mikkel Hegna Eknes
Foto: Mikkel Hegna Eknes

Miljøbehandling til mennesker med utviklingshemning har vært assosiert med ikke-medikamentell behandling av utfordrende atferd (selvskading, fysisk aggresjon mot personer og gjenstander, annen kulturelt uakseptabel oppførsel). Utfordrende atferd forekommer også ved psykisk lidelse. Forskning viser at sammenhengen mellom utfordrende atferd og psykisk lidelse er kompleks, og at det er sammenheng mellom alvorlighetsgrad av psykisk lidelse og forekomst av problemer som søvnvansker, passivitet, utagering etc. Miljøbehandling til utviklingshemmede med samtidig psykisk lidelse er sparsomt studert.

Daglig oppfølging av utviklingshemmede som får kommunale tjenester inneholder gjerne dags- og ukeplaner hvor prosedyrer av ulikt slag inngår, og hvor autonomi og mestring er mål for oppfølgingen. Slike prosedyrer bygger blant annet på læringsteori.

Læringsteoretiske prinsipper knyttes til studier av menneskelig atferd og hvordan denne kan påvirkes. De praktiske metodene innen dette området er atferdsanalyse (kartlegging og analyse av personens atferdsmønstre), og opplæring eller modifisering av uønsket atferd. For å styre atferd i bestemte retninger brukes forsterkning.

Forsterkning er en prosess hvor økningen i en handlings frekvens er et resultat av forsterkningsoperasjonen. Læringsteoretiske prinsipper innbakt i dags- og ukeplaner innebærer en målsetting om struktur i hverdagen for personen. Slike planer blir nødvendigvis svært forskjellige, men felles er et innbygget krav om utføring av en viss mengde aktiviteter og en viss egeninnsats hos personen knyttet til hygiene, rengjøring i egen bolig etc.

Personer med psykisk lidelse kan i perioder ikke være i stand til å løse oppgaver, eller i det hele tatt å ta vare på seg selv. Dags- og ukeplaner må da tilpasses (se Faser og episoder nedenfor).