Teori

1. Hva er rehabilitering?

Definisjon

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Kap. 2 Generelt om habilitering og rehabilitering

§ 3 Definisjon av habilitering og rehabilitering 

(ny pr. 1.5.18)

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål.


Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.
 

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.
 

Ref. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

  

Habilitering dreier seg om en prosess som retter seg mot barn eller voksne med medfødte eller tidlig ervervede helse- eller funksjonsproblemer.

Rehabilitering retter seg mot barn eller voksne hvor funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade har medført helse- eller funksjonsproblemer.