Teori

1. Hva er rehabilitering?

Brudd i livsløp

Brudd i et planlagt livsløp
Våre liv er styrt av roller, sosiale normer og forventninger, kultur osv. Man har en forventning om hvordan livet skal bli og legger planer ut fra det. Dette skaper trygghet og en opplevelse av livet som forutsigbart. Man legge planer for fremtiden. Sykdom, skade og funksjonsendring er gjerne ikke en del av disse planene. Det kan komme brått på eller snikende. Plutselig er de lagte planene ikke mulig å realisere. Mange opplever at fremtiden faller i grus. Selvfølelesen påvirkes. Det samme gjør roller og muligheten for aktiv deltagelse i det man gjorde før. Mange opplever å miste fotfeste.

Behov for å gjenopprette kontinuitet
Når man opplever slike brudd i livsløpet starter gjerne en prosess for å gjenopprette kontinuitet. Gay Becker (1997) har intervjuet personer som har opplevd uventede brudd i livsløp. De har beskrevet fortvilelse, redsel og kaosfølelse. Becker har gjennom sin forskning vist at de fleste som opplever slike brudd prøver å gjenskape en sammenheng mellom livet før og etter hendelsen. Bruddet fører til et bevisst eller ubevisst behov for å gjenopprette kontinuitet, gjenvinne en følelse av helhet, skape orden og sammenheng og derigjennom gjenvinne kontrollen over eget liv.

Rehabilitering - en prosess for å gjenvinne kontroll
Rehabilitering er en prosess der man gradvis forholder seg til symptomer og konsekvensene av symptomene. Avstanden kan være stor mellom der man for øyeblikket er og der man gjerne skulle vært. En viktig del av rehabiliteringsprosessen er å ta lærdom av erfaringene man gjør underveis slik at man etter hvert kan gjenvinne opplevelsen av mestring, forutsigbarhet og trygghet for fremtiden.

Med fokus på det friske og personens ressurser
Rehabilitering er en samarbeidsprosess mellom alle involverte; bruker, pårørende og fagfolk. Det krever et tverrfaglig samarbeid med innvolvering av personen selv og pårørende som en aktiv likeverdig deltager. Antonovsky (1987) påpekte fagfolks plikt til å ha fokus på det friske og personens ressurser. Dette for å hjelpe personen å skape begripelighet, håndterbarhet og deltagelse.