Teori

1. Hva er rehabilitering?

Å ta kontroll

Tilfriskning/å komme seg (recovery)
Recovery er et begrep som benyttes både nasjonalt og internasjonalt  i forhold til tilfriskning etter sykdom eller skade. Dette begrepet betegner en dypt personlig og unik prosess for den enkelte som innbefatter endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og eller roller. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet. Det innebærer mulighet til å vokse og utvikle seg  på. Rehabilitering skal støtte brukeren i hans/hennes tilfriskningsprosess.

Personens aktive innsats
Det handler om hva personen gjør for å hjelpe seg selv til et meningsfylt liv. Det kan være å håndtere ulike problemer, forholde seg til ansvar og plikter, ta valg, finne frem til personer som kan gi støtte, selv bestemme i stort og smått. Det er i det vanlige omgivelsene man "øver seg på" å ta kontroll over eget liv ved hjelp av og i samspill med sine medmennesker. Det gjør man på jobben, på puben, på treningssenteret, i parken, på kjøpesenteret eller hvor som helst.

Det handler om livsprosesser mer enn resultater
Levekår og samfunnsstruktur har betydning for hvordan prosessen forløper. I tillegg må man anerkjenne at det tar tid og krefter for å finne frem til levemåter og strategier som gjør problemer mindre dominerende. Støttespillere må ha forståelse for viktigheten av at brukeren bygger på egne ressurser, interesser og kompetanse. Personen skal utvikle egne mestringsstrategier.

Rehabilitering
I rehabiliteringsprosessen finner det sted et møte mellom to eksperter. Personen med ekspert på sitt eget liv og fagpersonen som tilbyr en koordinert, tidsbestemt, kunnskapsbasertog målrettet prosess. I dette møtet skal personenens innenfraperspektiv være styrende.

Frem og tilbake
Recovery er ikke strømlinjeformet. Prosessen innebærer både fremgang og tilbakeskritt noe man må man være bevisst i en rehabiliteringsprosess.